Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

 1. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
  • Կեր, գնաց, ասաց, անվան, մարդիկ:

   Կեր-կերակուր
   Գնաց-արագագնաց
   Ասաց-հեքիաթասաց
   Անվան-անվանափոխություն
   Մարդիկ-տղամարդիկ
 2. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր, զմրուխտափայլ, կանխավճար, սնափառ, բաղաձայն, պարտատեր,
կենսախինդ, ջրամուկ,արևամանուկ, ձեռագործ, նորամուտ:

Սահմանադիր-սահման-ա-դիր
Զմրուխտափայլ-զմրուխտ-ա-փայլ
Կանխավճար-կանխ-ա-վճար
Սնափառ-սն-ա-փառ
Բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն
Պարտատեր-պարտ-ա-տեր
Կենսախինդ-կենս-ա-խինդ
Ջրամուկ-ջր-ա-մուկ
Արևամանուկ-արև-ա-մանուկ
Ձեռագործ-ձեռ-ա-գործ
Նորամուտ-նոր-ա-մուտ

“ա” բառերի շարքում բառերը բարդ էին և իրար հետ կապված էին ա հոդակապով

բ) Կենարար, կենսուրախ, զուգընթաց, ջրկիր, ջրհեղեղ, բանբեր, քարտաշ, տնպահ,
լուսնկա, մթնկա, ձնծաղիկ, ռնգեղջյուր, քարափ, մոլեռանդ, հրձիգ, քարտաշ, ակնհայտ:

Կենսարար-կենս-արար
կենսուրախ-կենս-ուրախ
զուգընթաց-զուգ-ընթաց
ջրկիր-ջր-կիր
ջրհեղեղ-ջր-հեղեղ
բանբեր-բան-բեր
քարտաշ-քար-տաշ
տնպահ-տն-պահ
լուսնկա-լուսն-կա
մթնկա-մթն-կա
ձնծաղիկ-ձն-ծաղիկ
ռնգեղջյուր-ռնգ-եղջյուր
քարափ-քար-ափ
մոլեռանդ-մոլ-եռանդ
հրձիգ-հր-ձիգ
քարտաշ-քար-տաշ
ակնհայտ-ակն-հայտ

“բ” բառերի շարքում բառերը բարդ էին և հոդակապով կապված չէին

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s