Հավասարաչափ արագացող շարժման արգություն։Ճանապարհը հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում:Ազատ անկում:Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով:

 Լուծել Է. Ղազարյանի 8-րդ դասարանի դասագրքից. էջ176-ից խնդիրներ 10-ից մինչև 26-ը

10.

a = 4մ/վ2 ……………………..|…………………….. v1 = 4*1 = 4մ/վ v2 = at = 4մ/վ2 * 10վ = 40մ/վ

t = 10վ ……………………….|……………………..vմիջ = 40+4/2 = 22մ/վ

_________ ………………|………………….. S = (v2-v1)/2a = 40մ/վ — 4մ/վ / 2*4մ/վ2 = 36/8 = 9/2 = 4,5մ

S = ?

11.

a = 4մ/վ2……………………..|……………………. v1=4*1 = 4մ/վ

S = 72մ……………………..|……………………. S = at2/2

________…………………….|…………….. t2 = S*2/a = 72մ * 2 / 4 =144/4 = 36

t = ?…………………………….|…………… t = \/—— 36 = 6 վ

12.

t = 10վ ……………………..|……………………. S = at2/2

S = 400մ……………………..|………………….a = S * 2 / t2 = 400 * 2 / 10*10 = 800 / 100 = 8/1 = 8մ/վ2

_________…………………|………………..v2 = at = 8մ/վ2 * 10վ = 80մ/վ

a = ?

v2 = ?

13.

a = 2մ/վ2……………………..|…………………….t = v/a = 10/2 = 5վ

v2 = 36կմ/ժ = 36000/3600=10մ/վ v1 = 2*1= 2մ/վ

__________…………………….|……………………S = v1*t-at2/2 = 2 * 5 — 2 *25 / 2=10 —

S = ?

14.

v = 29,4մ/վ…………………|………………….v = gt

__________………………|………………….g = 9,8

t = ?………………………………..|……………………t = v/g = 29,4 / 9,8 = 3

15.

v1 = 44,1մ/վ……………..|……………..h = v12/2g = 44,12/2*9,8 = 1944,81 / 19,6 = 99,225 մ

___________……………|…………..t1 = v1/g = 44,1 / 9,8 = 4,5 վ

t1 = ?……………………………..|……………..t2 = 2v1/g = 2*44,1 / 9,8 = 9 վ

h = ?……………………………..|……………..v2 = √2gh = √2*9,8*99,225 = √1944,81 = 44,1մ/վ

t2 = ?

v2 = ?

16.

S = 313,6մ…………………..|…………………..S=gt2/2 t2=S*2/g=313,6*2/9,8=64,4

___________…………….|………………….t=\/——64,4=8

v2=?…………………………….|…………………. v2=gt = 9,8 * 8 = 78,4մ/վ

t=?

17.

ա) t1=1վ………………|…………………S1 = gt2/2 = 9,8 * (1*1) / 2= 4,9մ

բ) t2= 2վ………………|…………………S2 = gt2/2 =

___________

S=?

18.

v = 49 մ/վ ……………..|…………….. h = v2 / 2g = 492 / 2*9,8 = 2401 / 19,6 = 122,5 մ

_________

h = ?

19.

v1 = 58,8 մ/վ………………|…………………t = 2v1/g = 2*58,8 / 9,8 = 12վ

_________………………|…………………h = v12/2g = 58,82 / 2*9,8 = 3457,44 / 19,6 = 176,4 մ

t = ?………………………….|…………………S = 176,4 * 2 = 352,8մ

S = ?………………………….|…………………v2 = √2gh = √2*9,8*176,4 = √3457,44 = 58,8 մ/վ

v2 = ?

20.

v = 70,56 կմ/ժ = 19,6 մ/վ

h = v2/2g = 19,62 / 2*9,8 = 384,16 / 19,6 = 19,6 մ

__________

h = ?

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s