Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք 18.04.2023

l = 2πR Շրջանագծի երկարություն
S = πR2 Շրջանի մակերես
π ≈ 3,15
an = 2R * sin 180o/n

Վ. 382

ա)

l=?
R = 10մ
l = 2πR
l = 2 * 3,14 * 10 = 62,8մ

բ)

l = ?
R = 15մ
l = 2πR
l = 2 * 3,14 * 15 = 94,2մ

գ)

l = ?
R = 35մ
l = 2πR
l = 2 * 3,14 * 35 = 219,8մ

Վ. 383

R = ?

ա) l = 1մ = 100սմ
l = 2πR
R = l/2π
R = 100/6,28 = 15,9սմ

բ) l = 25մ
l = 2πR
R = l/2π = 25/6,28 = 3,9սմ

գ) l = 4,75դմ = 47,5սմ
l = 2πR
R = l/2π = 47,5/6,28 = 7,6սմ

Վ. 384

l = ?
an = 2R * sin 180o/n

P = 24սմ
կողմ = 24/6 = 4սմ
4 = 2R * 1/2
R = 4

l = 2πR = 6,28 * 4 = 25,12սմ

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք 11.04.2023

S = 2S1
S = 2 * 1/2 absinα = absinα
SA₁B₁C₁D₁ = 1/2A1C * B1D * sinα

Վ. 350

S = ?
S = 2S1 = 2 * 1/2 absinα = absinα = 12 * 12 * √3/2 = 12 * 6 * √3 = 72√3

Վ. 351

S = 8√2
a = ?
S = a2 * sin45o
8√2 = a2 * √2/2
a2 = 8√2 : √2/2 = 8√2 * 2/√2 = 16
a = 4

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 14.03.2023

S = 1/2ab * simc
S = 1/2ah
S = 1/2bcsimA
sinc = h/b
1/2absimc = 1/2bcsinA
a/simA = b/simB = c/simC = 2R
S = absimc
h = b * simc
S = 1/2absimc
a/sinA = c/sinC

ա) Ab = 6√8սմ
AC = 4սմ
∡A = 60o
S = 1/2absinc
S = 1/2 * 6√8 * 4 * √3/2 = 6√24 = 12√6սմ2

բ) BC = 3սմ
AB = 18√2սմ
∡B = 45o
S = 1/2absinc
S = 1/2 * 18√2 * 3 * √2/2 = 27սմ2

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 28.02.2023

sin2α + cos2α = 1
sinα = y
cosα = x
tgα = sinα/cosα
ctgα = cosα/sinα

ա) cosα = 1/2
sin2α + 1/2 = 1
sin2α = 1 — 1/4 = 3/4
sinα = √3/2

բ) cosα = -3/5
sin2α + 9/25 = 1
sin2α = 1 — 9/25 = 16/25
sinα = 4/5

գ) cosα = -1
sin2α + 1 = 1
sin2α = 0
sinα = 0

ա) sinα = √3/2
3/4 + cos2α = 1
cos2α = 1/4
cosα = 1/2

բ) sinα = 1/4
1/16 + cos2α = 1
cos2α = 1 — 1/16 = 15/16
cosα = √15/4

գ) sinα = 0
0 + cos2α = 1
cos2α = 1
cosα = 1

Երկրաչափություն | Կրկնողության հարցեր

1․ Հատվածների հարաբերություն կոչվում է նրանց երկարությունների հարաբերությունը:

2․ AB և CD հատվածները համեմատական են A1B1 և C1D1 հատվածներին որոնց երկարություններն են 3սմ և 1,5սմ։ AB/A1B1=CD/C1D1=2/3

3․ Այն եռանկյունները, որոնց անկյունները համապատասխանաբար հավասար են, իսկ կողմերը՝ համեմատական, կոչվում են նման եռանկյուններ։

4․ Նման եռանկյունների նմանակերպ կողմերի հարաբերությունը կոչվում է նմանության գործակից։

5․ Նման եռանկյունների մակերեսի հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցի քառակուսուն։

6․ Եթե մի եռանկյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են երռանկյան մյուս երկու անկյուններին ապա այդպիսի եռանկյունները նման են, այսինքն՝ <A = <A1, <B = <B1, <C = <C1

7․ Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը համեմատական են մյոսի երկու կողմերին, և այդ կողմերով կազմված անկյունները հավասար են, այդպիսի եռանկյունները նման են, այսինքն՝ AB/A1B1 = BC/B1C1

8. Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համեմատական են մյուսի երեք կողմերին, ապա այպդիսի եռանկյունները նման են, այսինքն՝ AB/A1B1 = BC/B1C1 = AC/A1C1

9. Եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է այդ եռանկյան միջին գիծ, այսինքն՝ միջին գիծը զուգահեռ է եռանկյան կողմերից մեկին և հավասար է նրա կեսին:

10․ Բոլոր երեք միջնագծերը հատվում են նույն կետում, որը կոչվում է եռանկյան ծանրության կենտրոն, և այդ կետով կիսվում են երկու մասի 2:1 հարաբերությամբ։

11․ Նման եռանկյունների պարագծի հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին։

12․ ա) Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմը պարունակող ուղղին տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

բ) Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետի հետ միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:

գ) Եռանկյան կիսորդ կոչվում է եռանկյան անկյան կիսորդի վրա գտնվող այն հատվածը, որը միացնում է եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի վրա գտնվող կետի հետ:  

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 21.11.2022

ա) OB = 4սմ

OD = 10սմ

DC = 25սմ

—————————

AB — ?

<BDC = <DBA \
> ADB = DOC = > AC/AB = DO/OB
<ACD = <CAB / 25/AB = 10/4
25 * 4 = 10 * AB
AB = 25 * 4/10 = 10

ա) <C = 180o — 90o — 40o = 50o

<C = <C1

<B = 180o — 90o — 50o = 40o

<B = <B1

ABC = A1B1C1

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 18․11․2022

Եռանկյունների նմանության հայտանիշներ

I. Եթե մի եռանկյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու անկյուններին, ապա եռանկյունները նման են:  

II. Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երկու կողմերին, իսկ այդ կողմերով կազմված անկյունները հավասար են, ապա եռանկյունները նման են:

III. Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա եռանկյունները նման են:

ա) DE = 8սմ

EC = 4սմ

BC = 7սմ

AE = 10սմ

———————————

EF, FC — ?

ըստ հայտանիշի՝ <AED = <CEF = > AED = CEF

AE = EF = 10սմ

BC = FC = 7սմ

բ) AB = 8սմ

AD = 5սմ

CF = 2սմ

—————————

DE, EC — ?

<AED = <CEF = > AED = CEF