Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 21.11.2022

ա) OB = 4սմ

OD = 10սմ

DC = 25սմ

—————————

AB — ?

<BDC = <DBA \
> ADB = DOC = > AC/AB = DO/OB
<ACD = <CAB / 25/AB = 10/4
25 * 4 = 10 * AB
AB = 25 * 4/10 = 10

ա) <C = 180o — 90o — 40o = 50o

<C = <C1

<B = 180o — 90o — 50o = 40o

<B = <B1

ABC = A1B1C1

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 18․11․2022

Եռանկյունների նմանության հայտանիշներ

I. Եթե մի եռանկյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու անկյուններին, ապա եռանկյունները նման են:  

II. Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երկու կողմերին, իսկ այդ կողմերով կազմված անկյունները հավասար են, ապա եռանկյունները նման են:

III. Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համեմատական են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա եռանկյունները նման են:

ա) DE = 8սմ

EC = 4սմ

BC = 7սմ

AE = 10սմ

———————————

EF, FC — ?

ըստ հայտանիշի՝ <AED = <CEF = > AED = CEF

AE = EF = 10սմ

BC = FC = 7սմ

բ) AB = 8սմ

AD = 5սմ

CF = 2սմ

—————————

DE, EC — ?

<AED = <CEF = > AED = CEF

Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 13․11․2022

149․ AB/EF = CD/MN

AB = 5սմ

CD = 80մմ = 8սմ

MN = 1դմ = 10սմ

——————————————

EF — ?

5/x = 8/10

8 * x = 10 * 5

x = 50/8 = 25/4 = 6,25սմ

Պատ․՝ EF = 6,25սմ

150․ KP/OD = MN/AL

KP = 8դմ = 80սմ

MN = 40սմ

OD = 1մ = 100սմ

—————————————

AL — ?

80/100 = 40/x

80 — 100 = 40 * x

x = 50սմ

Պատ․՝ AL = 50սմ

Եկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանքներ 26․09․2022

ա) A (2 ; 7)

B (-2 ; 7)

AB = √(2+2)2 + 02=4

բ) A (-5 ; 1)

B (-5 ; -7)

AB = √0+ 8= 8

M (4 ; 0)

N (12 ; -2)

P (5 ; -9)

AB = √(4 — 12)2 + 2= √68

BC = √(2 — 5)2 + (-2 + 9)2 = √98

CA = √(5 — 4)2 + (9 — 0)2 =√9

A ( 2 ; 3)

B (x ; 1)

AB = √(2 — x)2 + (3-7)2 = 2

√(2 — x)2 + 4 =2