Երկրաչափություն Դասարանական և Տնային աշխատանք

1.<АВС=40°: BD-ն նրա կիսորդն է: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն և <DBC-ն:

40:2=20o

<ABD=20o

<DBC=20o

2.<ABC=65°: BD-ն նրա կիսորդն է: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն և <DBC-ն:

65:2=32,5o

<ABD=32,5o

<DBC=32,5o

3.<ABC= 140°: BD-ն նրա կիսորդն է, իսկ ВЕ-ն <DBC-ի: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն, <DBE-ն, <EBC-ն, <ABE-ն:

140:2=70o

70:2=35o

70+35=105o

<ABD=70o

<DBE=35o

<EBC=35o

<ABE=105o

4․<ABС եռանկյունում <А = 66°, <B=42°, <C=72°: Տարված են AM, BN և CK կիսորդները: Գտեք BAM, BCK, NBC անկյունները:

66:2=33o

72:2=36o

42:2=21o

<BAM=33o

<BCK=36o

<NBC=21o

5.ABC եռանկյունում <А-80°: Տարված է ABC եռանկյան AM կիսորդը և ABM եռանկյան AK կիսորդը: Գտեք ВАК և KAC անկյունները:

80:2=40o

40:2=20o

40+20=60o

<BAK=20o

<KAC=60o

6․AK-ն ABC եռանկյան բարձրությունն է, ընդ որում’ BK=KC: Ապացուցեք, որ AKВ և AKC եռանկյունների հավասարությունը։

BK=KC

AK-ն ընդհանուր է

AKB=AKC

7․ ABC եռանկյունում տարված է AK բարձրությունը: Ինչպիսի՞ն է AKB անկյունը։

Ուղիղ անկյուն է

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

OA>OB

OC>OA

OC>OB

AO=OB

AB>OA

ա) B, C, D

բ) CE

գ) AE, BD

DB>AB

DE>AC

<COB><AOC

<AOB><AOC

hl=lk Այո

hl>hk Ոչ

ա) AOC-B

BOF-D

AOE-C

բ) BOD

AOE

<BOD=<COA

<AOB=<COD

AD-ի միջնակետը հատվածի մեջտեղն է, իսկ CB-ն AD հատվածի մեջնտեղն է գտնվում, այսինքն AD հատվածի միջնակետը նույն CB հատվածի միջնակետն է։

Այո

Երկրաչափություն Տնային աշխատանք

1․ Տրված է ուղղանկյուն: Արդյո՞ք եռանկյունները հավասար են՝ EOF=GOH եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:

Հիմնավորիր: Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանցով կազմված անկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանցով կազմված անկյանը, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

EO=OG

HO=OF

∡EOF=∡GOH

Pazime1_uzd11.png