Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն

Շնչառությունը ուղեկցվում է ներշնչումով և արտաշնչումով, որոնք անհրաժեշտ են թոքերի օդափոխության համար: Օդը մտնում է թոքեր այն պատճառով, որ նրանք փոխում են ծավալը, էլաստիկության պատճառով: Սակայն թոքերում չկան մկաններ, բայց դրանք կարող են լայնանալ և կծկվել:

Թոքերը իրականում ինքնուրույն չեն շարժվում, այլ հետևում են կրծքավանդակի շարժումներին: Կրծքավանդակի խոռոչը լայնանում է շնչառական օրգանների աշխատանքի շնորհիվ, որոնցից են ստոծանին և միջկողային մկանները: Ստոծանին մկանային պատ է, որը առանձնացնում է կրծքավանդակը որովայնի խոռոչից: Ներշնչման ժամանակ այն իջնում 3-4սմ-ով: Բացի դրանից միջկողային մկանները բարձրացնում են կողերը, ինչը նպաստում է կրծքավանդակի լայնացման: Ձգված թոքերում ճնշումը դառնում է ավելի ցածր, քան մթնոլորտայինը: Ճնշման տարբերության հաշվին օդը մտնում է թոքերը: Կատարվում է ներշնչում: Դրանից հետո կատարվում է արտաշնչում: Ստոցանին և միջկողային մկանները թուլանում են, թոքերի ծավալը փոքրանում է: Կրծքավանդակը կծկվում է և օդը թոքերից դուրս է մղվում: Կատարվում է արտաշնչում:

Շնչառական ծավալը օդի այն ծավալն է, որը ներշնչվում է սովորական ներշնչման ժամանակ և արտաշնչման ժամանակ:

Թոքերի կենսական տարողությունը առավելագույն արտաշնչման ծավալն է առավելագույն ներշնչումից հետո:

Արյան կարգեր և շնչառություն

1. Ինչպիսի՞ արյան կարգեր գիտեք

A ± ( II ), B ± ( III ), AB ± ( IV ), O ± ( I )

2. Ինչպե՞ս են ընտրում արյան դոնոր

Արյան դոնորին ընտրում են այնպես, որ ռեցիպիենտի և դոնորի արյան խմբերը լինեն նույնը:

3. Ի՞նչ նշանակություն ունեն արյան կարգը մարդու կյանքում

Արյան կորստի ժամանակ կարող է պետք լինել արյան փոխներարկում։ Եթե նույն խմբի արյունը չլինի, ռեակցիա կլինի, որը վտանգավոր է մարդու կյանքի համար:

Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է փոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.

1. հաճախ

2. դանդաղ

3. խորը

Իրավիճակներ

ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում

բ) Դրական զգայական իրավիճակ

գ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազում

դ) Քնած ժամանակ

ե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիս

զ) Անձրևից հետո

է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո

ը) Բացասական զգայական իրավիճա

Արյան մակարդում , Արյան պաշտպանական ռեակցիա

Արյան մակարդում, Արյան խմբեր, Արյան պաշտպանական ռեակցիա, իմունիտետ:

Արյան մակարդում

Արյան մակարդումն օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, որի հետևանքով խցանվում է վնասված անոթի լուսանցքը և կանխվում հետագա արյունահոսությունը: Բացի այդ, արյան մակարդումը խոչընդոտում է վնասված անոթի պատից հիվանդաբեր մանրէների թափանցումն օրգանիզմ:

Մակարդումը կատարվում է հետևյալ կերպ. անոթի պատի վնասման ժամանակ արյան թիթեղիկները՝ թրոմբոցիտները, հպվելով վնասված անոթի անհարթ մակերեսին, հեշտությամբ քայքայվում են, որի շնորհիվ արյան պլազմա է արտազատվում հատուկ ֆերմենտ: Վերջինս ազդում է արյան պլազմայում լուծված պրոթրոմբին սպիտակուցի վրա`  նրան դարձնելով անլուծելի թելանման ֆիբրին:

Ֆիբրինի թելիկներն առաջացնում են ցանց, որի մեջ պահվում են արյան բջջային տարրերը, և առաջանում է խցան՝ թրոմբ, որը և փակում է վնասված անոթի լուսանցքը: Հետագայում թրոմբը լուծվում է, իսկ անոթի վնասված մասը՝ վերականգնվում: Արյան մակարդումը տեղի է ունենում 3−8 րոպեում, ընդ որում, որքան փոքր է անոթի լուսանցքը, այնքան մակարդումն ավելի արագ է կատարվում:

Արյան մեծ և փոքր շրջանառությունները

Արյան մեծ շրջանառություն

Ձախ նախասրտից արյունը անցնում է ձախ փորոք, այնուհետև աորտա: Այնտեղից արյունը զարկերակներով տարածվում է դեպի բոլոր օրգանները: Այդ զարկերակներից ամենամեծերն են՝ զույգ քնային զարկերակները, որոնք սնուցում են ուղեղը, պսակաձև զարկերակները, որոնք սնուցում են սիրտը, ստորանրակային զարկերակները, որոնք սնուցում են վերին վերջույթները, երիկամային և զստային զարկերակները, որոնք սնուցում են ստորին վերջույթները: Հյուսցվածքներում և օրգաններում զարկերակները մանրանում են մինչև կապիլյարները, որոնցում կատարվում է գազափոխանակությունը: Կապիլյարներից բջիջները ստանում են թթվածին և սննդային նյութեր, որոնք լուծված են արյան մեջ: Իսկ արյան մեջ են անցնում ածխաթթու գազը և փոխանակության արգասիքները:

Արյան փոքր շրջանառություն

Արյան փոքր շրջանառությունը սկսվում է աջ փորոքից: Թոքային զարկերակով արյունը հասնում է թոքեր: Թոքային ալվեոլներից թթվածինը անցնում է կապիլյարներ, իսկ կապիլյարներից դեպի ալվեոլներ անցնում է ածխաթթու գազ: Կապիլյարները, ի վերջո, միանում են թոքային երակներին, որոնցով թթվածնով հագեցած արյունը հասնում է ձախ նախասիրտ:

Փետրվար ամսվա ամփոփում

1. Գրել սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:

Սիրտը կազմված է չորս խոռոչներից՝ ձախ նախաստրտից, ձախ փորոքից, աջ նախասրտից, աջ փորոքից: Սրտի պատը կազմված է երեք շերտից՝ էնդոկարդից, միոկարդից և էպիկարդից: Սիրտը գտնվում է հարստային պարկի մեջ, որը կոչվում է պերիկարդ: Պեևրիկարդի մեջ կա ճեղքանման խոռոչ, որը լցված է հեղուկով, որը իր հերթին կատարում է պաշտպանիչ դեր և նվազեցնում է շփումը սրտի աշխատանքի ժամանակ: Սրտի գլխավոր նպատակը արյունը անոթներում շարժման մեջ դնելն է, նրա մղիչ ֆունկցիան:

2. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում արյան և ավշային շրջանառությունը:

Արյունը շարժվում է արյան շրջանառության երկու՝ մեծ և փոքր շրջաններով: Արյան շրջանառության մեծ շրջանը սկսվում է ձախ փորոքից և ավարտվում աջ նախասրտում:

Ձախ փորոքի կծկման հետևանքով արյունը մղվում է աորտա: Աորտայից դուրս եկող զարկերակներն աստիճանաբար ճյուղավորվում և, ի վերջո հյուսվածքներում, վերածվում են մազանոթների, որոնց պատերից թթվածինը և սննդանյութերն անցնում են հյուսվածքային հեղուկ և ապա բջիջներ: Այստեղ արյունը հարստանում է ածխաթթու գազով և արգասիքներով, ապա անցնում է երակներ, որոնք, միմյանց հետ միավորվելով, դառնում են ավելի խոշոր երակներ: Վերջիններս վերին և ստորին սիներակներով բացվում են աջ նախասիրտ: Այստեղ ավարտվում է արյան շրջանառության մեծ շրջանը:

Արյան փոքր շրջանառությունը սկսվում է աջ փորոքից: Թոքային զարկերակով արյունը հասնում է թոքեր: Թոքային ալվեոլներից թթվածինը անցնում է կապիլյարներ, իսկ կապիլյարներից դեպի ալվեոլներ անցնում է ածխաթթու գազ: Կապիլյարները, ի վերջո, միանում են թոքային երակներին, որոնցով թթվածնով հագեցած արյունը հասնում է ձախ նախասիրտ:

3. Սրտամկանի ինֆարկտ

Սրտամկանի ինֆարկտը սրտի իշեմիկ հիվանդության ձևերից մեկն է, որի ծագման մեջ կարևորում են խոշոր և միջին պսակային անոթների աթերոսկլերոզը, սպազմը, արյան ռեոլոգիական հատկությունների խանգարումը, ախտահարված պսակային անոթներում թրոմբագոյացումը, սրտամկանի հատվածի արյան մատակարարման հանկարծակի նվազումը և մեռուկացումը։ Սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական ախտանշանը կրծքում ուժգին ցավերի երկարատև նոպան է՝ պայմանավորված սրտամկանում արյան, սննդանյութերի ու թթվածնի պահանջի սուր անբավարարությամբ։ Ինֆարկտի անմիջական պատճառ են դառնում աթերոսկլերոտիկ վահանիկի պատռումը կամ ճեղքումը, թրոմբոցիտների ագրեգացիայի աճն ու աթերոսկլերոտիկ վահանիկի մոտակայքում պսակային անոթի կծկումը։

4. Գլխուղեղի կաթված

Գլխուղեղի կաթվածը գլխուղեղային արյան շրջանառության սուր խանգարումն է` գլխուղեղի հյուսվածքի վնասմամբ և ֆունկցիաների խանգարմամբ: Լինում են ինսուլտի երկու տեսակ՝ իշեմիկ և հեմոռագիկ: Իշեմիկ կաթվածի դեպքում զարկերակների խցանում է լինում և ուղեղը մնում է առանց սնուցման, որին հետևում է տվյալ հատվածի մահը: Հեմոռագիկ կաթվածի դեպքում բարձր զարկերակային ճնշման ֆոնի վրա պայթում են ուղեղի անոթները և արյունը լցվում է տվյալ հատվածը:

Գլխուղեղի կաթված, Ինսուլտ

Մեր ուղեղը, ինչպես բոլոր օրգանները, սնվում է թթվածնով հարուստ արյունով: Ուղեղի անոթների՝ ավելի ստույգ զարկերակների խցանման դեպքում ուղեղը մնում է առանց սնուցման, որին հետևում է տվյալ հատվածի մահը: Ուղեղի մահացած հատվածի հետ մարդը կորցնում է այն ֆունկցիաները, որոնց համար այն պատասխանատու էր: Այդպես է զարգանում իշեմիկ կաթվածը: Վտանգավորն այն է, որ աղտանիշներն աստիճանաբար են զարգանում, իսկ օգնությունը պետք է ցուցաբերել անոթների խցանումից ոչ ուշ, քան 3 ժամից: Հեմոռագիկ կաթվածը հանկարծակի է առաջանում: Այդ դեպքում բարձր զարկերակային ճնշման ֆոնի վրա պայթում են ուղեղի անոթները և արյունը լցվում է տվյալ հատվածը: Հեմատոմա է առաջանում:

Ինսուլտի պատճառները

Սթրես

Նյարդային համակարգում ադրենալինի և սթրեսի հորմոնների անընդհատ առաջացումը բարձրացնում է զարկերակային ճնշումը: Դա փոխում է անոթների կառուցվածքը, բարձրացնում է արյան լյարդացումը և տրոմբ  է առաջացնում:

Ծխելը

Նիկոտինը նեղացնում է անոթները և կծկումներ է առաջացնում: Ծխախոտի մեջ առկա թունավոր նյութերը նպաստում են, որպեսզի խոլեստերինը նստի անոթների պատերին և տրոմբ առաջանա:

Ալկոհոլ

Սպիրտը բարձրացնում է զարկերակային ճնշումը, կարող է հանգեցնել խրոնիկ հիպերտոնիայի: Այդ հիվանդություններով Դուք մեխանիկորեն հայտնվում եք ռիսկի խմբում:

Ճարպակալում

Եթե մարդու մոտ ավելորդ քաշ կա, ապա սիրտը ստիպված է ավելի ծանրաբեռնված աշխատել: Անոթները կարող են չհաղթահարել այդպիսի ծանրաբեռնվածությունը և դա կհանգեցնի արյան ճնշման բարձրացման:

Հիպոդինամիա

Նստակյաց ապրելակերպը նպաստում է ճարպակալմանը, ստիպում է անոթներին ծուլանալ:

Շաքարախտ

Շաքարախտի ժամանակ գլյուկոզայի բարձր աստիճանը բերում է նրան, որ ճարպային նստվածքներն արյունատար անոթների մեջ մեծանում են: Որքան մեծ են ճարպային նստվածքներն, այնքան ավելի մեծ է ինսուլտի հավանականությունը:

Հիպեր-խոլեստերինեմիա

«Վատ» խոլեստերինի բարձր աստիճանն արյան մեջ հանգեցնում է աթերոսկլերոզի զարգացմանը: Դա կարող է տրոմբներ առաջացնել, նեղացնել անոթները և հանգեցնել ինսուլտի:

Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա ինսուլտի 5 հիմնական ախտանիշները.

Դեմքի ծռվածություն, ձեռքերի կամ ոտքերի թմրածություն և/կամ թուլացում

Խոսքի կամ ձայների ընկալման խանգարում

Տեսողության կտրուկ վատացում

Գլխապտույտ

Կտրուկ սկսվող, շատ ուժեղ գլխացավ

Ի՞նչ անել ինսուլտի ժամանակ

Եթե Դուք գտնվում եք մի մարդու կողքը, ով ունի ինսուլտի բացահայտ ախտանիշներ, ապա Դուք պետք է մի քանի գործողություններ կատարեք: Դրանցից կախված է մարդու կյանքը:  

1. Առաջին հերթին միանգամից պետք է շտապօգնություն կանչել: Յուրաքանչյուր րոպեն չափազանց կարևոր է:

2. Եթե միջադեպը տեղի է ունեցել սենյակում, ապա անմիջապես դուրս հանեք բոլոր ավելորդ մարդկանց: Եթե փողոցում՝ խնդրեք բոլորին ետ կանգնել և չխանգարել մաքուր թթվածնի հոսքին: Մարդու կողքը պետք է մնան միայն նրանք, ովքեր կարող են օգնել:

3. Ոչ մի դեպքում մի տեղաշարժեք մարդուն: Դա վտանգավոր է: Հիվանդին պետք է թողնել այնտեղ, որտեղ որ տեղի է ունեցել կաթվածը: Մի տեղափոխեք մահճակալի վրա:

4. Մի փոքր վեր բարձրացրեք հիվանդի մարմնի վերին հատվածը և գլուխը (մոտ 30 աստիճան): Ավելի լավ է մի քանի բարձ դնել: Հանեք ձիգ, շնչելուն խանգարող հագուստները:

5. Ապահովեք մաքուր օդի հոսքը:

6. Եթե փսխում սկսվի, ապա թեքեք հիվանդի գլուխը մի կողմի վրա և որքան հնարավոր է, լավ մաքրեք փսխածը, քանի որ հիվանդը կարող է խեղդվել: 7. Կարող է այնպես պատահել, որ հիվանդի սիրտը կանգնի: Պետք է միանգամից սրտի մերսում անել և արհեստական շնչառություն տալ:

Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան

Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Արյան և ավշային  շրջանառություն:

Էջ101-106:

heart_beating_small.gif

Սիրտը գտնվում է կրծքավանդակում և այն մի քիչ շեղված է դեպի ձախ: Չափահաս մարդու սիրտը կշռում է մոտ 300գ:

Սիրտը բաղկացած է չորս խոռոչներից. աջ նախասիրտ, աջ փորոք, ձախ նախասիրտ, ձախ փորոք: Աջ և ձախ մասերը բաժանված են պատով:

Սրտի պատը բաղկացած է երեք շերտից. ներքին՝ էնդոկարդ, միջին՝ միոկարդ և արտաքին՝ էպիկարդ: Էնդոկարդը ներսից պատում է սրտի խոռոչները: Այն ունի հարթ, փայլուն մակերես, ինչը ապահովում է շփման նվազում սրտում արյան հոսկի ընթացքում:

Միոկարդը կազմում է սրտի հիմնական մասը: Այն ձևավորված է միջաձիգ-զոլավոր սրտամկանից, որի թելերը դասավորված են մի քանի շերտով: Նախասրտերի միոկարդը ավելի բարակ է, քան փորոքներինը:

Էպիկարդը սրտի հատուկ սերոզ թաղանթ է, որը կազմված է շարակցական և էպիթելյալ հյուսվածքից:

Սիրտը գտնվում է հարսրտային պարկի մեջ՝ պերիկարդի: Պերիկարդի թերթիկների միջև կա ճեղքանման խոռոչ՝ պերիկարդիալ խոռոչ, որը լցված է հեղուկով, որը կատարում է պաշտպանիչ դեր և նվազեցնում է շփումը սրտի աշխատանքի ժամանակ:

Սևաբերդի մասին տեղեկություններ

Սևաբերդ գյուղն այսօր, ըստ մարզպետարանի տվյալների, ունի 265 բնակիչ:

Գյուղը գտնվում է Գեղամա լեռնաշղթայի արևմտյան լանջին, Աբովյան քաղաքից 20 կմ հյուսիս-արևելք:

Բնակչությունը հիմնականում 1915թ. Արևմտյան Հայաստանից բռնագաղթված հայեր են` Մշո, Էրզրումի, Ալաշկերտի գավառներից: Նախկինում գյուղում բնակվել են թաթարներ, այսօրվա բառապաշարով՝ ադրբեջանցի, և այն կոչվել է եղել Ղարաղալա, որը նշանակում է Սևաբերդ:

Գյուղում գտնվող պատմական հուշարձանները փաստում են, որ բնակավայրը գոյություն է ունեցել ոչ թե դարեր, այլ նույնիսկ հազարամյակներ առաջ։ Եկեղեցու և գերեզմանոցի մնացորդներն էլ վկայում են միջնադարում զարգացած գյուղի ծաղկուն վիճակի մասին։ Գյուղի տարածքում պահպանվել են 3 դամբարանադաշտ՝ Ք. ա. 3-1 հազարամյակների։ 1895 թ․ գյուղում հայեր չեն բնակվել։

Տեղեկություններ Ջրվեժի անտառապարկի մասին

«Ջրվեժ» անտառապարկը հիմնվել է 1977թ. եւ ունեցել է 400,43 hա տարածք:

Անտառապարկում աճում են «Կարմիր գրքում» գրանցված հազվագյուտ եւ անհետացող 21 տեսակի բույսեր` սոսի արեւելյան, գիհի բազմապտուղ, գիհի կազակական, նշենի սովորական, 100-ից ավելի ծառաթփատեսակներ եւ պարտեզային ձեւեր` եղեւնի կովկասյան, սոճի ղրիմյան, խեժափիճի սիբիրական, թույա արեւմտյան,  300 տեսակի անոթավոր բույսեր,  եւ այլն: 

Անտառապարկից դուրս մնացած տարածքը, գտնվում է Գառնի-Երեւան խճուղու վրա: Այստեղ են աճում Հայաստանի ամենագեղեցիկ սոճիները:

Մկաների կառուցվածքը | Կենսաբանություն 28.12.2021

Մկանները՝ կպնելով ոսկրերին, բերում են նրանց շարժման:  Մասնակցում են մարմնի խոռոչների առաջացմանը: Ներառված են որոշ ներքին օրգանների բաղադրության մեջ: Մկանների միջոցով, մարմինը պահում է հավասարակշռություն, շարժվում է տարածության մեջ, իրականացվում են շմչառական,  ծամիչ, կլման շարժումները: Գոյություն ունեն մկանային հյուսվածքների երեք տեսակ՝ հարթ, կմախքային, սրտային: Ամեն կմախքային մկանը կառուցված է  միջաձիգ֊զոլավոր մկանաթելերի խուրձերից՝ սահմանափակված շարակցական հյուսվածքներով: Մկանային խրձերը առաջացնում են օրգանի մկանոտ մասը՝ փորիկը, որը անցնում է դեպի ջիլը: Մկանային խրձերի, կամ հեռակա ջլի օգնությամբ, որը կոչում են գլխիկ, մկանը սկիզբ է առնում ոսկրերի վրա: Հեռակա ոսկրի ծայրով կամ դրա հեռակա ջլով, որը նաև անվանում են «պոչ»,  մկանը կպնում է ուրիշ ոսկրին: Համարվում է, որ մկանի սկիզբը
գտնվում է ավելի մոտիկ, քան ամրացումը, որը գտնվում է ավելի հեռու: Որոշ մկաններ ունեն միջանկյալ ջլեր, գտնվող երկու փորիկների մեջտեղում, օրինակ՝ երկփոր մկանը: Որոշ մկանների մոտ, օրինակ՝ որովայնի հարթ մկանի մոտ, մկանախրձերի ընթացքը ընթհատվում է մի քանի կարճ միջանկյալ ջլերով, ձևավորելով ջլային զրահներ:
Մկանների ձևերը բազմաթիվ են: Իլիկաձև մկանները գտվում են վերջույթների վրա: Կպնում են ոսկրերին՝ որոնք կատարում են լծակի դեր: Լայն մկանները մասնակցում են իրանի պատերի առաջացմանը: Իլիկաձև մկանի օրինակ է՝ ուսի երկգլխանի մկանը: Լայն մկանների օրինակ է՝ որովայնի թեք մկանները: Մկանային խրձերը՝ պառկած ջլի  մի կողմում, կոչում են մեկփետրավոր: Եթե մկանային խրձերը տեղակայված են ջլի երկու կողմից, մկանը կոչվում է երկփետրավոր: Երբեմն մկանային խրձերը բարդ փաթաթվում են և ջլին են կպնում մի քանի կողմից: Այս դեպքում ձևավորվում է բազմափետրավոր մկանը: Որոշ մկաններ ունենում են երկու֊երեք կամ չորս գլխիկ: Երկու կամ մի քանի ջիլ: Որոշ մկանների մոտ մկանային խրձերը ունեն շրջանաձև ուղղություն, որոնք ձևավորում են շրջանաձև մկանը: Այդպիսի մկանները սովորաբար շրջապատում են մարմնի բնական անցքերը, օրինակ՝ բերանը, և կատարում են սեղմելու ֆունկցիան: Մկանների կծկման դեպքում, դրա մի ծայրը միշտ մնալու է անշարժ: Այդ մասը կոչում են ֆիքսված կետ, իսկ շարժվող կետը գտնվում է ուրիշ ոսկրի վրա, որին մկանը կպած է և որը մկանի կծկման ժամանակ շարժման է գալիս:
Մկանների անունները ունեն տարբեր ծագում: Որոշ մկանները իրենց անվանումներըստացել են համապատասխան ձևին: Օրինակ՝ ռոմբաձև մկանը: Ուրիշ մկանների անվանումները նշում են դրանց չափերը, մկանային խրձերի ուղղությունը, սկզբի և ամրացման տեղը և ֆունկցիան, որը իրենք կատարում են: Մկանները՝ կծկվելով, կատարում են իրենց ֆունկցիան, անատոմիական կազմավորումների մասնակցությամբ, որոնք պետք է դիտարկել, ինչպես մկանների օժանդակ սարքեր: Ֆասցիան իրենից ներկայացնում է մկանների շարակցական հյուսվածքի ծածկույթ: Ձևավորելով մկանների համար պատյան, ֆասցիան սահմանափակում է դրանք իրարից: Պաթոլոգիայի դեպքում սահմանափակում են թարախի տարածումը, արյան տարածումը արյունահոսության ժամանակ: Մկանի, շարակցական հյուսվածքի և ֆասցիայի մակերևույթի միջև գտնվում է փխրուն ճարպային հյուսվածքի բարակ շերտ: Որոշ տեղերում կան մասեր՝ ֆասցիայի հաստացումները: Ամրանալով ոսկրային ելուստներին, ֆասցիաները ձևավորում են մանրաթելային կամուրջ՝ ջլերի հենարան: Հենարանները խանգարում են ջլերի տեղաշարժմանը դեպի կողմերը, տալիս են ճիշտ ուղղություն՝ մկանների կծկման դեպքում: Այն մասերում, որտեղ ջլերը կամ մկանները կից են ոսկրային ելուստներին, կան սինովիալ ծոցեր, որոնք վերացնում են շփումը: Սինովիալ ծոցը ունի հարթեցված շարակցական  հյուսվածքի քսակի ձև, որի մեջ պարունակվում է սինովիալ հեղուկի փոքր քանակ: