Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

481, 482, 483, 489

ա) A (4; 7)

7=2+3

y=5

Չի պատկանում

բ) A (12; 9)

9=6+3

y=9

Պատկանում է

գ) A (-4; -1)

-1=-2+3

y=1

Չի պատկանում

դ) A (-1; 1)

1=-0,5+3

y=2,5

Չի պատկանում

ե) A (3; 4,5)

4,5=1,5+3

y=4,5

Պատկանում է

զ) A (5; 6,5)

6,5=2,5+3

y=5,5

Չի պատկանում

ա) y=5x+4

1, 2, 3

բ) y=-5x+4

1, 2, 4

գ) y=-5x-3

2, 3, 4

դ) y=5x-3

1, 3, 4

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

1․Տրված է y=2−t ֆունկցիան: t-ի ո՞ր արժեքի դեպքում է ֆունկցիայի արժեքը հավասար՝ −5 ։

-5=2-t

t=-5-2=-7

2․Օգտագործելով բանաձևը՝ լրացրու աղյուսակը: y=1,7+x 

x-31,4-5,45,410,4
y-1,33,1-3,77,112,1

3․y=3x−6 գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է Oy առանցքը հետևյալ կետում։

Անցնում է 2 և -6 կետերով:

4․Որոշիր և պատուհաններում տեղադրիր y=−3x+4 գծային ֆունկցիայի k և b գործակիցները: Պատասխան՝  k= -3x, b= 4

5․Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկն է ներկայացված այս նկարում: 

gr1.png

 Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.

  • y=2x−3
  • y=−23x+3
  • y=1,5x−3
  • y=−3x+2

6․Կառուցիր տրված ֆունկցիայի գրաֆիկը և պարզիր դրա հատման կետի կոորդինատները Oy առանցքի հետ:
1) Լրացրու աղյուսակի պատուհանները:
2) Օգտագործելով աղյուսակը՝ կառուցիր ֆունկցիայի գրաֆիկը:
3) Գտիր Oy առանցքի հետ հատման կետի կոորդինատները:

 y=−5x  

1) Աղյուսակ` 

x−101
y50-5

2) Գրաֆիկ.

3) Oy առանցքի հետ հատման կետ

Հատվում է 0 կետում:

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

473, 477, 480

ա) y=3x+1

k=3

b=1

Այո

բ) y=5x

Ոչ

գ) y=70-2x

k=-2

b=70

Այո

դ) y=x2-1

Ոչ

ե) y=x-3x

Ոչ

զ) y=0,5+3x

k=3

b=0,5

Այո

է) y=x

Ոչ

ը) y=0

Ոչ

թ) y=5x-1
…………….. 6

k=5x/6

b=-1/6

Այո

ա) y=-3x-1

A (-0,33; 0)

B (0; -1)

բ) y=4-x

A (0; 4)

B (4; 0)

գ) y=2/7x+1,2

A (-3,5; 0)

B (0; 1)

դ) y=-2,1+0,5x

A (0; -2,1)

B (4,2; 0)

ա) y=x+1

x-11-60611
y-10-51712

բ) y=x-2

x-11-60611
y-13-8-249

գ) y=x+2,5

x-11-60611
y-8,5-3,52,58,513,5

դ) y=x-0,5

x-11-60611
y-11,5-6,5-0,55,510,5

ե) y=-x

x-11-60611
y1160-6-11

զ) y=-x+5

x-11-60611
y-6-151116

է) y=2x-2

x-11-60611
y-24-14-21020

ը) y=x-1

x-11-60611
y-12-7-1510

թ) y=-5x-1/2

x-11-60611
y54,529,5-0,5-30,5-55,5

ժ) y=-0,5x+2

x-11-60611
y7,552-1-3,5

ի) y=3-x

x-11-60611
y1493-3-8

լ) y=1-2x

x-11-60611
y23131-11-21

խ) y=7-0,5x

x-11-60611
y1,5471012,5

ծ) y= -1 1/2+1/3x

x-9-6069
y-4,5-3,5-1,50,51,5

կ) y=7

x-11-60611
y00000

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

464, 465, 466

ա) A (1, 2)

2=1*k

k=2:1=2

y=2x

բ) B (1, 0,5)

0,5=1*k

k=0,5:1=0,5

y=0,5x

գ) C (1, -1)

-1=1*k

k=-1:1=-1

y=-1x

դ) D (1, 5)

5=1*k

k=5:1=5

y=5x

ե) E (1, 2/3)

2/3=1*k

k=2/3:1=2/3

y=2/3x

զ) K (1, -1,7)

-1,7=1*k

k=-1,7:1=-1,7

y=-1,7x

ա) A (1, -2,5)

-2,5=1*k

k=-2,5:1=-2,5

y=-2,5x

Այո, պատկանում է

բ) B (1, 2,5)

2,5=1*k

k=2,5:1=2,5

y=2,5x

Ոչ, չի պատկանում

գ) C (-1, -2,5)

-2,5=-1*k

k=-2,5:(-1)=2,5

y=2,5x

Ոչ, չի պատկանում

դ) D (-1, 2,5)

2,5=-1*k

k=2,5:(-1)=-2,5

y=-2,5x

Այո, պատկանում է

ե) E (4, 10)

10=4*k

k=10:4=2,5

y=2,5x

Ոչ, չի պատկանում

զ) K (3, -7,5)

-7,5=3*k

k=-7,5:3=-2,5

y=-2,5x

Այո, պատկանում է

ա) y=36x

x-3-1013
y-108-36036108

I և III

բ) y=100x

x-3-1013
y-300-1000100300

I և III

գ) y=7,2x

x-7-4047
y-50,4-28,8028,850,4

I և III

դ) y=-0,2x

x-9-5059
y1,810-1-1,8

II և IV

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

459, 461, 462

x-ի ցանկացած արժեքի դեպքում, բացի 0-ից ֆունկցիան կարող է լինել:

x-2-1,5-1-0,500,511,522,53
y-6-4,5-3-1,501,534,567,59

Պետք է ուղիղ գիծ ստացվի և անցնի 0 կետով:

I և III

y(-3)=-9

y(4)=12

y(1/2)=1,5

y(1,2)=3,6

y(-0,7)=-2,1

1) x=0,66

2) x=0,34

3) x=-2

y-ի արժեքը կմեծանա 3-ով:

Հանրհաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

452, 453, 455, 456

ա) y=2x Այո, 2

բ) y=-3x Այո, -3

գ) y=0x Ոչ

դ) y=x Այո, 1

ե) y=-x Այո, -1

զ) y=2x+1 Ոչ

է) y=x2 Այո, x

ը) y=1/x Ոչ

թ) y=-5x-2 Ոչ

բ)

գ)

ա) 6=k*3

6:3=2

k=2

բ) -8=k*2

-8:2=-4

k=-4

գ) -10=k*(-2)

-10:(-2)=5

k=5

դ) 4=k*(-1)

4:(-1)=-4

k=-4

ա) k=-1

բ) k=4

գ) k=2

դ) k=-2

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանքներ

Առաջադրանքներ՝

1․Գտիր կապը թվերի միջև և լրացրու դատարկ պատուհանները:

(3;12),  (4;16),  (5;20),  (6;24)

Ամեն փակագծի միջի առաջին թիվը 4-ով բազմապատկելով ստացվում է երկրորդ թիվը:

2․Գտիր կապը թվերի միջև և լրացրու դատարկ պատուհանները:

(2;12),  (3;18),  (5;30),  (9;54)

Ամեն փակագծի միջի առաջին թիվը 6 անգամ փոքր է երկրորդ թվից:

3․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով հետևյալ ուղիղ համեմատական կախվածությունը՝ y=5x 

x (արգումենտ) 0123
y (կախյալ փոփոխական) 051015

4․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով ուղիղ համեմատականության հետևյալ կախվածությունը՝ y=x/3

x (անկախ փոփոխական)  −27 -24-18-12
y (կախյալ փոփոխական) -9-7-6-4

5․Լրացրու աղյուսակը՝ օգտագործելով հետևյալ ուղիղ համեմատական կախվածությունը՝ y=−5x 

x (արգումենտ) -9-8-7-6
y (կախյալ փոփոխական) 45403530

6․y և x փոփոխականների կախվածությունը տրվում է y=kx բանաձևով: Որոշիր k գործակցի արժեքը, եթե y=−99-ի, երբ x=−11 

-99=k*-11

K=-99:-11

K=9

7․Պարզիր, թե արդյո՞ք M(0;0) կետը պատկանում է y=−2x ֆունկցիայի գրաֆիկին: 

0=-2x*0

0=0

Պատկանում է

8․Պատասխանիր ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ հարցերին:
 1 վանդակը =4 միավորի:
քառ.png
ա) Քանի՞ կմ անցած կլինի 28 րոպեում: 

28:4=7

10,5*4=42

 բ) Քանի՞ րոպեում անցած կլինի 36 կիլոմետրը: 

36:4=9

6*4=24