Ուսումնական Ամառ Առաջադրանքներ Մաթեմատիկայից

1.Համեմատել հետևյալ թվերը

ա/ -1 3/4  և     -1 4/5

-1 ¾ > -1 4/5

բ/-37  1/15  և     0

-37 1/15 < 0

գ/ 35,67    և    34,66

35,67 > 34,66

դ/ -103,699    և   -102,699

-103,699 < -102,699

2.Գտեք անհավասարման ամբողջ լուծումները

-47 1/8 <  x < -42  2/3

ա/  -47 ; -46; -45; -44; -43        բ/ -48; -46; -45; -44; -43

գ/-48;  -47; -46; -45; -44; -43;-42       դ/  -47 ; -46; -45; -44; -43  ;-42

3.Գտեք 3/250–ին հավասար տասնորդական կոտորակը

ա/  3/100         բ/   0,003         գ/  0,0012       դ / 0,012

4.Ին՞չ թվանշան է գրված 256,50891 տասնորդական կոտորակի տասհազարերորդական կարգում

ա/  9                      բ/ 8                 գ/   1          դ/  5

 1. 3,452708 թիվը կլորացրեք մինչև  հարյուրերորդականը

ա/  3,453            բ/ 3,452            գ/ 3,45             դ/   3,46

6.Գտնել x –ը

304,57 *  x = 3045,7

ա/ 10        բ/    100     գ/  0,1      դ/  1000

7.Նվազման կարգով դասավորել հետևյալ թվերը -2  7/50  ;  -0,5;  37,85;  0; -2,5;  37  1/5

37,85>37 1/5>0>-0,5>-2 7/50>-2/5

8.Շարունակել լուծումը

2  3/4   —  x = 5/16

x = 11/4 – 5/16

x = 2 7/16

9.Գտնել այն թիվը, որը հարյուր անգամ փոքր է 1,7 –ից

0,017

10.Կատարել գործողությունը

ա/-38,907+16,7 = -22,207

բ/3,245-8,01 = -4,765

գ/3-1,804 = 1,196

դ/0,317 * 0,56 = 0,17752

ե/47,55:3 = 15, 85

զ/14,924:0,41 = 36 72/205

 11.Անին և Աշոտը գնացին սունկ հավաքելու: Աշոտը Անիից 5 անգամ շատ սունկ հավաքեց:Երկուսը միասին հավաքեցին 144 սունկ:Քանի՞ սունկ հավաքեց Աշոտը:

X+5X=144

6X=144

144:6=24 (Անի)

5*24=120 (Աշոտ)

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Մայիսի 20

1197 ա, գ, դ, թ, զ   1198 ա, գ, դ, ե,  1199 ա, գ, դ,  1202  ա,  1204 ա,գ

 1. Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382~0,9

գ) 100,5621~100,5

դ) 1,0625~1

թ) 0,0008~0

զ) 6,0999~6

 

 1. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932~7,9

գ) 0,1111~0,2

դ) 0,9999~1

ե) 65,6788~65,68

 

 1. Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527~93,65

Հարյուրերորդական

գ) 0,563891~0,564

Հազարերորդական

դ) 0,563891~0,6

Տասնորդական

 

 1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,6854~1,69

 

 1. Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք հաշվումները.

ա) 2,9519 + 0,24159=3,19

2,9519~2,95

0,24159~0,24

2,95+0,24=3,19

 

գ) 43,927 ⋅ 0,00609=0,4393

43,927~43,93

0,00609~0,01

43,93*0,01=0,4393

Առցանց ուսուցում Տնային աշխատանք Մայիսի 20

1174-1175 (3 հատ).,1177(3 հատ),1182(3 հատ), 1187

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 17,024 ։ 4=4,256

ե) 6,25 ։ 125=5

զ) 10,08 ։ 24=42

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=175

բ) 4,221 ։ 0,63=67

գ) 30,303 ։ 33,3=91

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 169 ։ 1,3=13

ե) 276 ։ 2,3=12

է) 888 : 0,37=24

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) (–32,8) ։ (–8,2)=+4

ե) 0,1938 ։ 0,51=+38

ը) (–0,0101) ։ (–10,1)=+1

 

 1. B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտնը, որի արագությունը 4 կմ/ժ էր։ Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B­ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավորությունը 11 կմ էր։

15=1/4 ժամ

4*1/4=1 կմ

11+1=12 կմ

12:1/4=48 կմ/ժ

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Մայիսի 18

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184

գ) 0,0225 ։ 15=0,0015

դ) 10,5 ։ 7=1,5

թ) 13,041 : 23=0,567

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

դ) 9,3456 ։ 10,62=0,88

ժա) 0,001 ։ 0,2=0,005

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25=4000

թ) 4451 : 44,51=100

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

է) (–0,90216) ։ 0,14=-6,444