Լաբորատոր փորձեր | Անօրգանական շղթա

Mg → MgOօքսիդH2O Mg(OH)2հիմք

Փորձ 1. Մագնեզիումի օքսիդի ստացումը

2Mg + O2 = 2MgO + Q

Չորս տեսակի ռեակցիա տեղի ունեցավ՝ ջերմանջատիչ ռեակցիա (+Q), օքսիդավերականգման ռեակցիա, միացման ռեակցիա, այրման ռեակցիա:

Փորձ 2. Մագնեզիումի հիդրօքսիդի ստացումը

MgO + H2O → Mg(OH)2

Փորձ 3. Փոխանակման, չեզոքացման ռեակցիայով աղի ստացում

Mg(OH)2հիմք + 2HClթթու → MgCl2աղ + 2H2Oջուր + Q

Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

V Միացման

Միացման  քիմիական ռեակցիայի ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ:

օրինակ` երկու պարզ նյութերի՝ ալյումինի և յոդի փոխազդեցությունից առաջանում է մեկ բարդ նյութ՝ ալյումինի յոդիդ:

V Քայքայման

Քայքայման ռեակցիայի ժամանակ մեկ բարդ նյութի քայքայումից ստացվում են երկու կամ ավելի նյութեր:

օրինակ` երկաթի հիդրօքսիդը քայքայման ռեակցիայի հետևանքով բաժանվում է երկաթի օքսիդի և ջրածնի:

V Տեղակալման

Տեղակալման է պարզ և բարդ նյութերի միջև ընթացող այն քիմիական ռեակցիան, որի ժամանակ պարզ նյութը կազմող ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի բաղադրությունում առկա տարրերից որևէ մեկի ատոմները:

օրինակ` պարզ նյութ՝ ցինկի և բարդ նյութ աղաթթվի փոխազդեցությունից առաջանում են նոր պարզ նյութ՝ ջրածին և բարդ նյութ՝ ցինկի քլորիդ:

V Փոխանակման

Փոխանակման են կոչվում այն ռեակցիաները,որոնք կատարվում են բարդ նյութերի միջև,որտեղ նրանք  փոպանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով:

օրինակ` տեղումների արձագանքը կալցիումի քլորիդի և կալիումի հիդրօքսիդի միջև

V Ջերմանջատիչ

Քիմիական այն ռեակցիաները, որոնց ընթանալն ուղեկցվում է ջերմության անջատումով, կոչվում են ջերմանջատիչ ռեակցիաներ:

օրինակ՝ կալիումը այրումը

V Ջերմակլանիչ

Քիմիական այն ռեակցիաները, որոնց ընթանալն ուղեկցվում է ջերմության կլանումով, կոչվում են ջերմակլանիչ ռեակցիաներ:

օրինակ՝ կալիումի պերմանգանատի քայքայումը

V Օքսիդավերականգման

Օքսիդավերականգնման ռեակցիան քիմիական ռեակցիայի տեսակ է, որի ընթացքում տեղի է ունենում էլեկտրոնների անցում երկու կառուցվածքային միավորների միջև։ 

օրինակ՝

V Կատալիտիկ

օրինակ՝

Կալիումի մասին

Կալիումը մետաղ է, այն ունի K նշանը, գտնվում է պարբերական համակարգի 5-րդ պարբերությունում, 1-ին խմբում: Կարգահամարն է 19:

Այն հայտնաբերվել էր 18-րդ դարում, երբ Հ. Դևին կծու կալիումի և նատրումի էլեկտրոլիզից անջատեց դրանք: Կալիումը այսպես անվանվեց 1809թ-ին, երբ Լ.Վ.Հիլբերտը առաջարկեց անվանել “կալիում”, ինչը գալիս է արաբերեն “ալ-կալի-պոտոշ”:

Բնության մեջ կալիումը տարածված տարրերից է, կազմում է երկրակեղևի 2,50%, ըստ զանգվածի:

Սենյակային ջերմաստիճանում կալիումը արծաթա-սպիտակավուն մետաղ է՝ կապտավուն երանգով: Այն լավ էլեկտրահաղորդիչ է: Կալիումը փափուկ է և հեշտությամբ է կտրվում: Նրա խտությունը 862կգ/մ3, հալման ջերմաստիճանը՝ 63,55օ, եռմանը՝ 760oC: Օդում կալիումը արագ օքսիդանում է:

Այն ունի կարևոր նշանակություն թե՛ բույսերի, թե՛ մարդկանց օրգանիզմներում: Օրգանիզմում կալիումի դերը էներգիայի և ջրի հավասարակշռության պահպանումն է, մկանների կծկումը և այլն: Մարզիկներին, ակտիվ մարդկանց կալիումը շատ կարևոր է:
Օդի մեջ տաքացնելիս կալիումը այրվում է մանուշակագույն-կարմիր բոցով: Ջրի և նոսր թթուների հետ այն փոխազդում է պայթյունի հետ:

Կալիումը բնության մեջ հանդիպում է KC7H5O2 (Կալիումի բենզոատ), KBr (Կալիումի բրոմիդ), K2O2 (Կալիումի գերօքսիդ), K2CO3 (Կալիումի կարբոնատ), KOH (Կալիումի հիդրօքսիդ) և այլ միացությունների տեսքով:

Կալիումը օգտագործվում է որոշ դեղամիջոցներում, օրինակ՝ պանանգինում, որտեղ օգնում է կալիումի անբավարարության, սրտի հիվանդութունների հետ:

Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերի  վերաբերյալ գիտելիքների ընդհանրացում

Թեմատիկ հաևցեր.

 • Ինչպե՞ս  են  դասակարգվում  նյութերն  ըստ  բաղադրության

Նյութերը լինում են պարզ և բարդ: Պարզ նյութերն են այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից: Պարզ նյութերը դասակարգվում են մետաղներ և ոչ մետաղներ:
Բարդ նյութերն են այն նյութերը, որոնց կազմված են երկու կամ ավելի քիմիական տարրի ատոմներից: Բարդ նյութերը դասակարգվում են անօրգանական և օրգանական նյութերի:

 • Ինչպե՞ս  են  դասակարգվում  նյութերն  ըստ  ծագումնաբանության

Նյութերը ըստ ծագունաբանության դասակարգվում են ՝ օրգանական և անօրգանական նյութերի:

 • Անօրգանական  նյութերի  ինչպիսի՞ օրինակներ  գիտեք

Անօրգանական նյութերի օրինակներ ե ծծմբական թթուն (H2SO4), նատրիումի հիդրօքսիդը (NaOH), պղնձի քլորիդը (CuCl):

 • Օրգանական  նյութերի  ինչպիսի՞  օրինակներ  գիտեք

Օրգանական նյութերի օրինակներն են սպիտակուցները, թթուները, ածխաջրերը, ճարպերը:

 • Ո՞ր  նյութերն  են  ավելի  շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք:

Ավելի շատ են օրգանական նյութերը, քան անօրգանականները։ Օրգանականը ՝ մոտ 30 մլն է, իսկ անօրգանականը ՝ 2,5 մլն։
1 պատճառն է՝ ածխածնի ատոմը յուրահատկությունը, քանի որ ածխածինը ամուր կովալենտային կապ է առաջացնում ածխածնի մյուս ատոմների հետ:
2 պատճառն է՝ իզոմերիա երևույթը, իզոմերներ
3 պատճառն է՝ հոմոլոգիա երևույթը, հոմոլոգներ

Առաջադրանքներ.  1). Հետևյալ նյութերից ընտրեք անօրգանական նյութերը և գրեք դրանց քիմիական բանձևերը. թթվածին, կերակրի աղ, շաքար, երկաթ, ջուր, քլոր, խմելու սոդա, գլյուկոզ, ծծմբական թթու, ազոտ, սպիտակուց, պղինձ, գինու սպիրտ, ածխաթթու գազ, շմոլ գազ, ճարպ:

Թթվածին (O), Կերակրի աղ (NaCl), Երկաթ (Fe), Ջուր (H2O), Քլոր (Cl), Խմելու սոդա (NаНСО3), Ծծմբական թթու (H₂SO₄),

2). Որոշեք  Ձեր  ընտրած  բարդ  անօրգանական  նյութերի  հարաբերական մոլեկուլային  զանգվածները Mr, որակական  և  քանակական բաղադրությունները՝ տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները:

Հաշվարկային֊  լաբորատոր  փորձեր` <<Անօրգանական շղթաներ>>

 • Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ Mg→ MgO →Mg(OH)2→  MgCl2
 • Քանի՞ գրամ աղ MgCl2 կստացվի, եթե այրել ենք 4,8 գրամ մագնեզիում:
 • Ոչ մետաղ→ թթվային օքսիդ→ թթու→ աղP→P2O5→H3PO4 →Na3PO4
 • Քանի՞ գրամ աղ`Na3PO4 կստացվի, եթե այրել են 6,2 գրամ ֆոսֆոր:

Գրեք   անօրգանական  շղթաների  ռեակցիաների  հավասարումները, հավասարեցրեք  և  նշեք  ռեակցիայի  տեսակը:

Գործնական  աշխատանք  2.  <<Քիմիական  տարրերի  պարբերական  համակարգի ֆիզիկական իմաստը>>

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում,  ալյումին, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ   ըստ  հետևյալ սխեմայի՝

Ատոմի միջուկում նեյտրոնների թիվը որոշում ենք հետևյալ բանաձևով.
N = A — Z

Ֆոսֆոր

 • քիմիական  տարրի  նշանը P
 • կարգաթիվը 15
 • միջուկի  լիցքը +15
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
  Ar(P) = m0(P) / զ.ա.մ.
  Ar(P) = 31
 • ատոմի բաղադրությունը
  +1531P (15p; 16n) 15e
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
  m0(P) = զ.ա.մ. = 1,66 * 10-24գ/103 = 1,66 * 10-27կգ
  m0(P) = 31 * 1,66 * 10-24գ = 51,46 * 10-24գ
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է
  3 պարբերության
 • ո՞ր  խմբի  և  ենթախմբի  տարր  է
  5 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 • ատոմի  էլեկտրոնային   թաղանթի  կառուցվածքը՝էլեկտրոնների  բաշխումն   ըստ էներգետիկ  մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
  P )2e, )8e, )5e
  1s2, 2s22p6, 3s23p3
 • մետաղ է,`թե  ոչմետաղ
  Ոչ մետաղ

Ածխածին

 • քիմիական  տարրի  նշանը C
 • կարգաթիվը 6
 • միջուկի  լիցքը +6
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
  Ar(C) = m0(C) / զ.ա.մ.
  Ar(C) = 12
 • ատոմի բաղադրությունը
  +612C (6p; 6n) 6e
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
  m0(C) = զ.ա.մ. = 1,66 * 10-24գ/103 = 1,66 * 10-27կգ
  m0(C) = 12 * 1,66 * 10-24գ = 19,92 * 10-24գ
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է
  2 պարբերության
 • ո՞ր  խմբի  և  ենթախմբի  տարր  է
  4 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 • ատոմի  էլեկտրոնային   թաղանթի  կառուցվածքը՝էլեկտրոնների  բաշխումն   ըստ էներգետիկ  մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
  C )2e, )4e
 • մետաղ է,`թե  ոչմետաղ
  Ոչ մետաղ

Ջրածին

 • քիմիական  տարրի  նշանը H
 • կարգաթիվը 1
 • միջուկի  լիցքը +1
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
  Ar(H) = m0(H) / զ.ա.մ.
  Ar(H) = 1
 • ատոմի բաղադրությունը
  +11H (1p; 1n) 1e
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
  m0(H) = զ.ա.մ. = 1,66 * 10-24գ/103 = 1,66 * 10-27կգ
  m0(H) = 1 * 1,66 * 10-24գ = 1,66 * 10-24գ
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է
  1 պարբերության
 • ո՞ր  խմբի  և  ենթախմբի  տարր  է
  7 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 • ատոմի  էլեկտրոնային   թաղանթի  կառուցվածքը՝էլեկտրոնների  բաշխումն   ըստ էներգետիկ  մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
  H )1e
 • մետաղ է,`թե  ոչմետաղ
  Ոչ մետաղ

Թթվածին

 • քիմիական  տարրի  նշանը O
 • կարգաթիվը 8
 • միջուկի  լիցքը +8
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
  Ar(O) = m0(H) / զ.ա.մ.
  Ar(O) = 16
 • ատոմի բաղադրությունը
  +816O (16p; 8n) 16e
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
  m0(O) = զ.ա.մ. = 1,66 * 10-24գ/103 = 1,66 * 10-27կգ
  m0(O) = 16 * 1,66 * 10-24գ = 26,56 * 10-24գ
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է
  2 պարբերության
 • ո՞ր  խմբի  և  ենթախմբի  տարր  է
  6 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 • ատոմի  էլեկտրոնային   թաղանթի  կառուցվածքը՝էլեկտրոնների  բաշխումն   ըստ էներգետիկ  մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
  O )2e, )6e
 • մետաղ է,`թե  ոչմետաղ
  Ոչ մետաղ

Ինչպիսի՞  պարզ  և   բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ առկա  են այդ  տարրի  ատոմներ` բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ  առաջացրած միացությունների  բանաձևերը և անվանեք:

Լաբորատոր  փորձեր` <<Քիմիական  ռեակցիաների տեսակները՚>>

Հարցեր

Ո՞րն է կոչվում երևույթ:

Երևույթներ են կոչվում բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները:

Ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական երևույթ: Օրինակներ:

Ֆիզիկական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը մեկը մյուսի չեն փոխարկվում, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում:
Օրինակ՝ ջրի գոլորշիացումը:

Ո՞րն է կոչվում քիմիական երևույթ:

Քիմիական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը փոխարկվում են  մեկը մյուսի, այսինքն` նոր նյութեր են առաջանում:

Քիմիական փոխարկում, քիմիական երևույթ, քիմիական ռեակցիաների ընթացքում առաջանում են նոր նյութեր, նոր ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկություններ:

Քիմիական ռեակցիայի հատկանիշները որո՞նք են:

Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն են` ջերմության կլանում կամ անջատում, գույնի, համի փոփոխություն, հոտի առաջացում կամ անհետացում, նստվածքի, ջրի և այլնի առաջացում կամ անհետացում, գազի անջատում կամ անհետացում:

Գործնական աշպատանք 1 | Նյութի ֆիզիկական հատկությունները

Գործնական աշխատանք  1. <<Նյութերի  հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական , ֆիզիոլոգիական>>

Առաջադրանքներ. *-Նյութերը դասակարգել, անվանել  և  գրել բանաձևերը, նկարագրել  ֆիզիկական  հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային  վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային, ամորֆ), եռման, հալման  ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը  ջրում  և այլն:

V Ֆիզիկական

Ս. — Նյութի ֆիզիկական հատկությունները դիտարկում են կամ չափում են առանց նոր նյութ ստանալու: ֆիզիկական  հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային  վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային, ամորֆ), եռման, հալման  ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը  ջրում, մագնիսական:

V Քիմիական

Ս. — Նյութի քիմիական հատկությունը փոխազդեցություն է այլ նյութերի հետ, երբ առաջանում են նոր նյութեր, նոր ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկություններ:

V Ֆիզիոլոգիական

Ս. — Նյութի ֆիզիոլոգիական հատկությունը ազդեցությունն է կենդանի օրգանիզմի վրա՝ դրական կամ բացասական:

 *-Ընտրեք  կենցաղում  կամ  շրջապատում 10 նյութ, գրեք  դրանց  բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

Կերակրի աղ, Շաքար, Ալմաստ, Ցինկ, Ոսկի, Սնդիկ, Ջուր, Ազոտ, Կալցիում, Քլոր, Ացետոն, Ալյումին

 • Ինչպիսի՞ տարրերի  ատոմներից  է  կազմված  նյութը, ատոմների  քանակը

Կերակրի աղ (NaCl) — բարդ նյութ, անօրգանական նյութ, նատրիումի և քլորի միացություն, 1 ատոմ նատրիում և 1 ատոմ քլոր, խտությունը 2,17գ/սմ3

Կավիճ (CaCO₃) — բարդ նյութ, անօրգանական նյութ, կալցիումի և կոբալտի միացություն, մեկ կալցիում, 3 կոբալտ (CaCO3), խտությունը 0,1 գ/սմ3

Յոդ (I) — պարզ նյութ, անօրգանական նյութ, քիմիական տարր է (J), խտությունը՝ 4940 կգ/մ3

Կապար (N₂O₆Pb) — պարզ նյութ, անօրգանական նյութ, քիմիական տարր է (Pb), զանգված 207,2գ/մոլ։

Քլոր (Cl) — պարզ նյութ, օրգանական նյութ, քիմիական տարր է (Cl), զանգված 35,457գ/մոլ

Ֆտոր (F) — պարզ նյութ, անօրգանական նյութ, քիմիական տարր է (F), խտությունը՝ 1,693 կգ/մ3

Շաքար (C12H22O11) — բարդ նյութ, օրգանական նյութ, ածխածնի, ջրածնի և թթվածնի միացություն, 12 ածխածին, 22 ջրածին, 11 թթվածին (C12H22O11), խտությունը  0,01 գ/սմ3

Սիլիցիում (Si) — պարզ նյութ, անօրգանական նյութ, քիմիական տարր է (Si), խտությունը՝ 2328 կգ/մ3

Ջուր (H2O) — բարդ նյութ, անօրգանական նյութ, ջրածնի և թթվածնի միացություն, 2 ջրածին, 1 թթվածին (H2O), խտությունը 0,983854 գ/սմ3

Բրոմ (Br) — պարզ նյութ, անօրգանական նյութ, քիմիական տարր է (Br), խտությունը՝ 3100 կգ/մ3

 • Որոշեք  բարդ  նյութերի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածները՝Mr

Mr(NaCl) = 1 * 23 + 1 * 35,5 = 58,5

Mr(CaCO₃) = 1 * 40 + 1 * 12 + 3 * 16 = 159

Mr(I2) = 1 * 127 = 127

Mr(N₂O₆Pb) = 2 * 14 + 6 * 16 + 1 * 207 = 331

Mr(Cl2) = 1 * 35,5 = 35,5

Mr(F2) = 1 * 19 = 19

Mr(C12H22O11) = 12 * 12 + 22 * 1 + 11 * 16 = 62

Mr(Si2) = 1 * 28 = 28

Mr(H2O) = 2 * 1 + 1 * 16 = 18

Mr(Br2) = 1 * 80 = 80

 • Որոշեք  տարրերի  զանգվածային  բաժինները՝w, զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները  բարդ  նյութերում:

Mr(NaCl) = 1 * 23 + 1 * 35,5 = 58,5

w(Na) = 23 : 58,5 * 100% = 39%
w(Cl) = 35,5 : 58,5 * 100% = 61%

m = m(Na) : m(Cl) = 23 : 35

Mr(I) = 1 * 127 = 127

w(I) = 127 : 127 * 100% = 100%

m(I) = 127

Mr(CuSO4) = 1 * 63 + 1 * 32 + 4 * 16 = 159

w(Cu) = 63 : 159 * 100% = 39%
w(S) = 32 : 159 * 100% = 20%
w(O) = 64 : 159 * 100% = 40%

m = m(Cu) : m(S) : m(O) = 63 : 32 : 16 : 64

Դաս 2 | Կրկնողություն

Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Պարզ և բարդ նյութեր: Անօրգանական և օրգանական նյութեր: Նյութի հատկությունները:

Մեր շրջապատող աշխարհում կան ֆիզիկական մարմիններ (կենդանի, անկենդան) և տարբեր տիպի ճառագայթներ:

Ֆիզիկական մարմինը ունի զանգված:
m (կգ, տ, մգ, տ)

Եվ ծավալ:
V (մ3, լ, մլ, սմ3, դմ3)

Ս. —> Այն, ինչից կազմված են բոլոր ֆիզիկական առարկաները և մարմինները կոչվում է նյութ: Կան 30մլն.-ից ավելի նյութեր:

Նյութը փոքրագույն մաստնիկների (ատոմ, մոլեկուլ, իոն) փոխազդեցության արդյունքն է:

 • Բաղադրություն (որակական, քիմիական)
 • Կառուցվածք
 • Հատկություններ

Նյութի հատկությունները այն բնութագրիչներն են կամ այն հատկանիշներն են, որոնցով նյութերը նման են իրար կամ տարբերվում են իրարից:

Դաս 1 | Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները

Դաս 1. ☆- Ծանոթացում միմյանց հետ,դասընթացի ծրագրի, նախագծերի, գնահատման սկզբունքների հետ:

☆- Մարդկությանը հուզող հիմնախնդիրները, քիմիա գիտության դերը հիմնախնդիրների լուծման գործում:

Քիմիան ուսումնասիրելը մեզ օգնում է հասկանալ, թե ինչ է մեզ հարկավոր, իսկ, ինչը ընդհակառակը, մեզ վնաս է հասցնում։ Մարդկությունը ունի էներգետիկ հիմնախնդիր, մաքուր ջրի հիմնախնդիր, մաքուր օդի հիմնախնդիր և շատ այլ բաներ:

☆- Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները:

Էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, մաքուր խմելու ջուր, մաքուր օդ, մաքուր կենսական միջավայր, առողջ քուն, մարմնակրթություն, սպորտ, հիգիենա

Վատ սովորությունների ձերբազատում՝ առաջին երեք դրույթի չկատարելը, նարկոտիկ, ծխախոտ, ալկոհոլ, դեղանյութերի չարաշահումը, եղունգների կրծելը և այլն:

Սթրեսային իրավիճակներից դուրս ենք գալիս կատակով, հումորով, ծիծաղով

☆- Սովորողի օրվա, շաբաթվա, ամսվա աշխատակարգը:

Դպրոցական օրերին ես արթնանում եմ մոտ 7.30, հագնվում, լվացվում և 8.05 արդեն դուրս գալիս տնից և սպասում իմ տրանսպորտին: Մոտ 8.35 ես արդեն դպրոցում եմ լինում: Ես այնտեղ մնում եմ մինչև 17.30, հետո նստում եմ դպրոցի տրանսպորտը և ուղևորվում դեպի տուն, կամ էլ դեպի իմ անգլերենի պարապմունքի վայրը: Այնտեղ մնում եմ մինչև 19.00 և տանն եմ լինում 19.30: Ես տանը իմ տնային աշխատանքն եմ անում և գնում եմ քնելու մոտ 11 բայց կփորձեմ ավելի շուտ: