Մարմնի իմպուլս:Իմպուլսի պահպանման օրենք:Ռեակտիվ շարժում

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ 34-ից մինչև էջ 41-ը

 1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս

Մարմնի իմպուլս կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զնագվածի և արագության արտադրյալին:

  2.Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը

p = mv

 3.Ի՞նչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀ-ում

Միավորների ՄՀ-ում զանգվածի միավորը 1կգ-ն է, իսկ արագության միավորը՝ 1մ/վ, ուստի իմպուլսի միավորը կլինի 1կգ * մ/վ-ը. այն հավասար է 1կգ զանգվածով մարմնի իմպուլսին, երբ այն շարժվում է 1մ/վ արագությամբ։

  4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է ,թե՞ սկալյար

Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է:

  5.Ի՞նչն են անվանում համակարգի իմպուլս

Համակարգի իմպուլս կոչվում է համակարգի բոլոր մարմինների իմպուլսների գումարը:

 6.Մարմինների ո՞ր համակարգն է կոչվում փակ

Մարմինների համակարգը կոչվում է փակ, եթե համակարգի մարմինները չեն փոխազդում արտաքին մարմինների հետ, կամ այդ փոխազդեցությունն այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել: Համակարգը նաև կարելի է համարել փակ նաև այն դեպքում, երբ նրա վրա ազդող արտաքին ուժերը միմյանց համակշռում են:

 7.Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը

Փակ համակարգի մարմինների իմպուլսների գումարը, անկախ այդ մարմինների փոխազդեցությունից, չի փոխվում:

 8.Ո՞ր շարժումն է կոչվում ռեակտիվ

Ռեակտիվ անվանում են այն շարժումը, որն առաջանում է, երբ մարմնից անջատվում է նրա մի մասը՝ որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղված արագություն:

  9.Ի՞նչ կառուցվածք ունի հրթիռը

Հրթիռը բաղկացած է երկու հիմնական մասերի՝ պատյանից և վառելանյութից։ Պինդ վառելանյութով աշխատող հրթիռներում օգտագործում են հատուկ տեսակի վառոդ, իսկ հեղուկ վառելանյութով աշխատող հրթիռներում՝ կերոսին կամ հեղուկ ջրածին։ Հրթիռի պատյանն ունի ելքի փողակ՝ մեկ կամ մի քանի անցքով, որոնցից շատ մեծ՝ մինչև 4կմ/վ արագությամբ դուրս են նետվում այրման արգասիքները՝ բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի գազերը։

Դինամիկա: Ներածություն:Նյուտոնի առաջի օրենք:Նյուտոնի երկրորդ օրենք:Նյուտոնի երրորդ օրենք:

Քննարկվող հարցեր․

Ի՞նչ է ուսումնասիրում մեխանիկայի  <<դինամիկա>> բաժինը։

Դինամիկան մեխանիկայի այն բաժինն է, որն ուսումնասիրում է մեխանիկական շարժման առաջացման պատճառները:

1.Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են:

2.Բերել Նյուտոնի առաջի օրենքը հաստատող օրինակներ

Օրինակ՝ եթե երկու մեքենա փորձեն տեղափոխել մեկ մարմինը հակառակ ուղղություններով, բայց հավասար ուժով, ապա այդ մարմինը տեղից չի շարժվի:

3.Ի՞նչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ

Մարմինը շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ, եթե նրա վրա չեն ազդում շփման և օդի դիմադրության ուժերը:

4.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:մարմինը շարժվո՞ւմ է,թե՞ գտնվում է դադարի վիճակում:

Գտնվում է դադարի վիճակում:

5.Ի՞նչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

Մարմնի արագությունը փոփոխվում է այն ժամանակ, երբ դրա վրա այլ ուժեր են ազդում:

6.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական մարմնի զանգվածին:

a = F/m

F = ma

7.Ո՞ր դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ:

Մարմինը շարժվում է արագացմամբ, երբ նրա վրա ազդում է ուժ:

8.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Օրինակ՝ գնացքի վագոնների շարժվելը, ֆուտբոլիստի գնդակ տշելը:

9.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով:

→F1= — →F2

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ23-ից էջ34-ը

Դինամիկա Խնդիրների լուծում

Է․ Ղազարյանի դասագիրք, էջ 177-178, խնդիրներ 29-40։

Խնդիր 29.

m = 3կգ……….|…a = F/m = 6Ն/3կգ = 2Ն/կգ = 2 կգ*մ/վ2/կգ

F = 6Ն…………|

—————

a = ?

Խնդիր 30.

F = 90 կՆ = 90000Ն………..| a = F/m

m = 60տ = 60000կգ…………| a = 90 000 Ն / 60 000 կգ = 1,5 մ/վ2

—————————

a = ?

Խնդիր 31.

F = 6կՆ = 6000Ն …………..| m = F/a

a = 2մ/վ2 ………………………| m = 6000Ն / 2մ/վ2 = 3000կգ = 3տ

______________

m = ?

Խնդիր 32.

m = 200կգ……………..| F = ma

a = 0,2մ/վ2 …………..| F = 200կգ * 0,2մ/վ2 = 40Ն

_______________

F = ?

Խնդիր 33.

F = 2Ն ………….| m = F/a

a = 8մ/վ2………| m = 2n / 8մ/վ2 = 0,25կգ

______________

m = ?

Խնդիր 34.

Խնդիր 35.

Եթե մարմնի զանգվածը մեծանա 3 անգամ, արագացումը կփոքրանա 3 անգամ՝ a/3:

Խնդիր 36.

Արագացումը կմնա նույնը:

Խնդիր 37.

F1 = 60n………….| m = F/a

a1 = 8մ/վ2……..| m = 60Ն / 8մ/վ2 = 7,5կգ

____________ ..| F = ma

a2 = 2մ/վ2………| F2 = 7,5 * 2մ/վ2 = 15Ն

F2 = ?

Խնդիր 38.

m1 = 10կգ…………| F = ma

a1 = 2m/v2……….| F = 10կգ * 2մ/վ2 = 20Ն

_____________| a2 = F/m2

m2 = 5կգ…………| a2 = 20Ն / 5կգ = 4մ/վ2

F = ?

a2 = ?

Խնդիր 39.

m1 = 400գ = 0,4kg…….| a1 = F/m1

m2 = 600գ = 0,6կգ…….| a2 = F/m2

F1 = F2……………………| a1/a2 = F/m1 : F/m2 = F/m1 * m2/F = m2/m1 = 0,6կգ/0,4կգ = 1,5

___________…………..|

a1/a2 = ?

Խնդիր 40.

F1 = 40Ն………..| m1 = F1/a1

a1 = 0,8մ/վ2……| m2 = F2/a2

a2 = 0,15մ/վ2….| F1/a1 = F2/a2

m1 = m2………..| F1a2 = F2a1

____________| F2 = F1a2/a1 = 40Ն/0,15մ/վ2 / 0,8մ/վ = 7,5Ն

F2 = ?…………..|

Հավասարաչափ արագացող շարժման արգություն։Ճանապարհը հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում:Ազատ անկում:Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով:

 Լուծել Է. Ղազարյանի 8-րդ դասարանի դասագրքից. էջ176-ից խնդիրներ 10-ից մինչև 26-ը

10.

a = 4մ/վ2 ……………………..|…………………….. v1 = 4*1 = 4մ/վ v2 = at = 4մ/վ2 * 10վ = 40մ/վ

t = 10վ ……………………….|……………………..vմիջ = 40+4/2 = 22մ/վ

_________ ………………|………………….. S = (v2-v1)/2a = 40մ/վ — 4մ/վ / 2*4մ/վ2 = 36/8 = 9/2 = 4,5մ

S = ?

11.

a = 4մ/վ2……………………..|……………………. v1=4*1 = 4մ/վ

S = 72մ……………………..|……………………. S = at2/2

________…………………….|…………….. t2 = S*2/a = 72մ * 2 / 4 =144/4 = 36

t = ?…………………………….|…………… t = \/—— 36 = 6 վ

12.

t = 10վ ……………………..|……………………. S = at2/2

S = 400մ……………………..|………………….a = S * 2 / t2 = 400 * 2 / 10*10 = 800 / 100 = 8/1 = 8մ/վ2

_________…………………|………………..v2 = at = 8մ/վ2 * 10վ = 80մ/վ

a = ?

v2 = ?

13.

a = 2մ/վ2……………………..|…………………….t = v/a = 10/2 = 5վ

v2 = 36կմ/ժ = 36000/3600=10մ/վ v1 = 2*1= 2մ/վ

__________…………………….|……………………S = v1*t-at2/2 = 2 * 5 — 2 *25 / 2=10 —

S = ?

14.

v = 29,4մ/վ…………………|………………….v = gt

__________………………|………………….g = 9,8

t = ?………………………………..|……………………t = v/g = 29,4 / 9,8 = 3

15.

v1 = 44,1մ/վ……………..|……………..h = v12/2g = 44,12/2*9,8 = 1944,81 / 19,6 = 99,225 մ

___________……………|…………..t1 = v1/g = 44,1 / 9,8 = 4,5 վ

t1 = ?……………………………..|……………..t2 = 2v1/g = 2*44,1 / 9,8 = 9 վ

h = ?……………………………..|……………..v2 = √2gh = √2*9,8*99,225 = √1944,81 = 44,1մ/վ

t2 = ?

v2 = ?

16.

S = 313,6մ…………………..|…………………..S=gt2/2 t2=S*2/g=313,6*2/9,8=64,4

___________…………….|………………….t=\/——64,4=8

v2=?…………………………….|…………………. v2=gt = 9,8 * 8 = 78,4մ/վ

t=?

17.

ա) t1=1վ………………|…………………S1 = gt2/2 = 9,8 * (1*1) / 2= 4,9մ

բ) t2= 2վ………………|…………………S2 = gt2/2 =

___________

S=?

18.

v = 49 մ/վ ……………..|…………….. h = v2 / 2g = 492 / 2*9,8 = 2401 / 19,6 = 122,5 մ

_________

h = ?

19.

v1 = 58,8 մ/վ………………|…………………t = 2v1/g = 2*58,8 / 9,8 = 12վ

_________………………|…………………h = v12/2g = 58,82 / 2*9,8 = 3457,44 / 19,6 = 176,4 մ

t = ?………………………….|…………………S = 176,4 * 2 = 352,8մ

S = ?………………………….|…………………v2 = √2gh = √2*9,8*176,4 = √3457,44 = 58,8 մ/վ

v2 = ?

20.

v = 70,56 կմ/ժ = 19,6 մ/վ

h = v2/2g = 19,62 / 2*9,8 = 384,16 / 19,6 = 19,6 մ

__________

h = ?

Ազատ անկման փորձ | 08.01.2022

Անհրաժեշտ պարագաներ.ապակե տարա՝ մետաղյա պտտվող փակիչով,փոքր մոմ,մետաղադրամ,թղթի փոքր կտորներ,լուցկի:

Փորձի ընթացքը.ապակե տարայի մեջ տեղավորել մետաղադրամը և թղթի փոքր կտորներ,որից հետո փակեք տարայի բերանը մետաղյա պտտվող փակիչով,և կտրուկ շուռ տվեք 180oC-ով : ՈՒշադիր նայում եք մետաղադրամի և թղթի կտորների անկման հաջորդականությանը:

Պատասխանեք հետրյալ հարցերին.

1.Ի՞նչ տեղի ունեցավ մետաղադրամի և թղթի կտորների հետ

Տարան շրջելուց մետաղադրամը և թղթի կտորները ընկան, բայց տարբեր արագություներով:

2.Ձեր կարծիքով ինչո՞վ էր պայմանավորված այդ մարմիների նման հաջորդականությամբ անկումը

Քանի որ ավելի մեծ զանգված ունեցող մարմինը՝ մետաղադրամը ավելի արագ է հարղթահարում օդի դիմադրությունը:

3.Ի՞նչ ֆիզիկական երևույթ էր

ՄԵխանիկական ֆիզիկական երևույթ էր:

Այժմ բացիր տարան,փակիչը հակառակ դիրքով դրեք սեղանին,նրա վրա դասավորեք մետաղադրամը և թղթի կտորները,իսկ մոմը դրեք մեջտեղի մասում,և լուցկով վառեք:Ապակե տարան շրջված վիճակում հարմարեցրեք փակիչի վրա(մառվող մոմ,մետաղադրամ, թղթի կտորներ),այն պտտեք մինչև լավ փակվի:Սպասեք մինչև մոմը մարի(հանգչի) և անմիջապես տարան կտրուկ շուռ տվեք(պտտեք) 180օC-ով:

ՈՒշադիր նայում եք մետաղադրամի և թղթի կտորների անկման հաջորդականությանը: Պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

1.Ինչպե՞ս են անվանում մարմինների նման անկումը, Ի՞նչ շարժում է դա:

Կոչվում է ազատ անկում:
Դա հավասարաչափ արագացող շարժում էր:

2.Ի՞նչ ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ տեղի ունեցան

Տեղի ունեցավ մեխանիկական ֆիզիկական երևույթ, երբ թուղթը և մետաղադրամը ընկան: Եվ քիմիական երևույթ՝ մոմի միջոցով թթվածնի այրումը:

3.Տարայի ներսում ի՞նչ միջավայր ստեղծվեց

Ստեղծվեց անօդ միջավայր:

4.Ինչպե՞ս են անվանում այդ <<դատարկությունը>>

Այդ <<դատարկությունը>> ավանում են վակուում:

Փորձերից ի՞նչ եզրակացության եկաք:

Հասկացա, որ անօդ տարածության մեջ բոլոր մարմինները նույն արագությամբ են ընկնում, իսկ սովորական միջավայրում ավելի մեծ զանգված ունեցող մարմինները ավելի արագ են ընկնում:

Ազատ անկում:Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

Սովորել՝ Է. Ղազարյանի դասագրքից. էջ13-ից մինչև էջ20

1.Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում

Մարմինների անկումը վակուումում, միայն Երկրի ձգողության ազդեցությամբ, կոչվում է ազատ անկում:

2.Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը

v=gt

S=gt²/2

3.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը

Բոլոր մարմինները Երկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագացմամբ:

4.Որ շարժումն են      անվանում   շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:

Կորագիծ շարժումը, որի դեպքում մարմնի հետագիծը շրջանագիծ է, կոչվում է շրջանագծային շարժում: 

5.Ինչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:բերել օրինակներ

Շրջանագծի յուրաքանչյուր կետում մարմնի շարժման ակնթարթային արագության ուղղությունը համընկնում է այդ կետով շրջանագծին տարված շոշափողին: Օրինակ՝ սղոցով մետաղ կտրելիս արձակվող կայծերի հետագծերը պոկվելու կետում շոշափողի ուղղությամբ են:

6.Ինչ է պտտման պարբերությունը:

Պտտման պարբերություն է կոչվում այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ:

7.Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն է նրա միավորը:

Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որըհավասար է միավոր ժամանակամիջոցներում մարմնի կատարած պտույտների թվին:

Պտտման հաճախության միավոր՝ n

6.Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:

Համեմատելով T=t/N և n=N/t բանաձևերը՝ կարելի է տեսնել, որ պտտման պարբերությունը և պտտման հաճախությունը փոխադարձաբար հակադարձ մեծություններ են.

n=1/T, T=1/n

8.Ինչպես կարելի է հաշվել շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմնի արագությունը, եթե հայտնի են շրջանագծի շառավիղը և պտտման պարբերությունը կամ պտտման հաճախությունը:

v=2пR/T

Հավաասարաչափ արագացող շարժման արգություն։Ճանապարը հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում

 Սովորել՝ Է. Ղազարյանի 8-րդ դասարանի դասագրքից. էջ6-ից մինչև էջ12

1․Ինչպե՞ս են որոշում առանց սկզբնական արագության հավասարաeչափ արագացող շարժման արագությունը։

Առանց սկզբնական արագության (vo=0) հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը շարժումն սկսելուց t ժամանակ անց հավասար է այդ շարժման a արագացման և t ժամանակի արտադրյալին։

2․Ո՞րն է  հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհի երկրաչափական իմաստը։

Մարմնի շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում հնարավոր է՝ մեծանա կամ փոքրանա նույն չափերով:

3․Բացատրել՝ ինչպե՞ս կարելի է  հավասարաչափ արագացող շարժման արագության գրաֆիկի միջոցով որոշել մարմնի անցած ճանապարհը։

Հավասարաչափ արագացող շարժման արագության գրաֆիկն ուղիղ գիծ է, որն անցնում է կոորդինատների սկզբնակետով: Շարժման արագության գրաֆիկը պատերվում է t-երի առանցքին զուգահեռ հատվածի տեսքով:

4․Գրել առանց սկզբնական արագության հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհի բանաձևը։

s=at²/2

Կենդանիների և մարդու լողալը

Պատրաստել նյութ Արքիմեդի մասին և«Կենդանիների և մարդու լողալը՝էջ158»թեմայի վերաբերյալ

Ջրում ապրող կենդանիների մարմնի միջին խտությունը քիչ է տարբերվում ջրի խտությունից, որը հնարավորություն է տալիս նրանց լողալու ջրի խորքերում կամ նրա մակերևույթին: Փոփոխելով մարմնի ծավալը ջրային կենդանիները կարողանում են կարգավորել ջրում իրենց վրա ազդող արքիմեդյան ուժը: Ձկները դա անում են լողափամփուշտի օգնությամբ, որի ծավալը հեշտությամբ փոփոխվում է: Պոչը թափահարելով ձուկը կարողանում է տեղաշարժվել և հայտնվել տարբեր խորություններում: Մեծ խորություններում, որտեղ ջրի ճնշումը մեծ է, լողափամփուշտը սեղմվում է, ձկան մարմնի ծավալը փոքրանում, և նա չի բարձրանում, այլ լողում է տվյալ խորությունում: Վեր բարձրանալիս ձկան լողափամփուշտն ու մարմնի ծավալը մեծանում են, և նա լողում է փոքր խորություններում: Սատկած ձուկը միշտ լողում է ջրի երեսին, քանի որ այդ դեպքում ձկան մկաններն ամբողջովին թուլացած են, և լողափամփուշտն առավելագույնս փքված վիճակում է։ Կետերը ջրում իրենց խորասուզման մակարդակը կարգավորում են մեծացնելով կամ փոքրացնելով թոքերի ծավալը:

Մարդու մարմնի միջին խտությունը նույնպես մոտ է ջրի խտությանը: Դա է պատճառը, որ երբ մարդը լրիվ սուզվում է ծովի ջրում` ջրից դուրս թողնելով միայն քիթն ու բերանը, չի լսորասուզվում: Այս դեպքում նրա վրա ազդող ծանրության ուժը հավասարակշռվում է արքիմեդյան ուժով: Սակայն այդպիսի վիճակն անկայուն է, երբ մարդը ջրից դուրս է հանում ձեռքը կամ գլուխը, նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժը փոքրանում է, և նա սկսում է խորասուզվել: Ջրի մակերևույթին մնալը կամ խորասուզվելը պայմանավորված է նաև ջրի աղիության աստիճանով: Քաղցրահամ ջրում, որի խտությունը փոքր է մարդու մարմնի միջին խտությունից, լողալ չիմացող մարդը սուզվում է, իսկ բավականաչափ աղի ջրում, որի խտությունը մեծ է մարդու մարմնի միջին խտությունից, նա կարողանում է
պառկած մնալ ջրի մակերևույթին:
Աղի պարունակությունը մեծացնելիս մեծանում է ջրի
խտությունը և, հետևաբար, նրա մեջ ընկղմված մարմնի
վրա ավելի մեծ արտամղող ուժ է ազդում: Այդպիսի ջրում
լողալը շատ ավելի հեշտ է:

Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում:Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը

1.Ո՞ր անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով:

2.Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում։

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի շարժման արագության փոփոխության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:

3.Ի՞նչ է ցույց տալիս արագացումը:Գրել բանաձևը:

Արագացուցմը ցույց է տալիս միավոր ժամանակում մարմնի արագության փոփոխության չափը։

Բանաձևեր՝ a=v/t, a=v0/t

5․Ո՞րն է արագացման միավորը,և ինչպես է այն սահմանվում:

Մարմնի շարժման արագությունը յուրաքանչյուր 1վ-ում փոփոխվում է 1 մ/վ-ով և արագացման միավորը նշանակում են՝ 1 մ/վ2:

4.Հավասարաչափ շարժման ճանապարհի և արագության բանաձևը

Հավասարաչափ շարժման բանաձև՝ s=vt

Շարժման արագության բանաձև՝ v=s/t

 Սովորել՝ Է. Ղազարյանի 8-րդ դասարանի դասագրքից. էջ6-ից մինչև էջ8

Հավասարաչափ շարժման արագություն:Անհավասարաչափ շարժման միջին արագություն

«Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագիրք»-ից խնդիրներ 113-ից մինչև 125-ը

113.

V=36կմ/ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . V=36կմ/ժ=36*1000մ/3600վ=10մ/վ
__________
V(մ/վ)?

114.

V1=7,9կմ/վ . . . . . . . . . . . . . . . . . V1=7,9կմ/վ=7,9*1000մ/վ=7900մ/վ

V2=11,2կմ/վ . . . . . . . . . . . . . . . V1=7,9 կմ=7,9 կմ/ 1/3600ժ=28 440կմ/ժ

V3=16,7կմ/վ . . . . . . . . . . . . . . . V2=11,2կմ/վ=11,2*1000մ/վ=11 200մ/վ

______________. . . . . . . . . . . V2=11,2կմ/վ=11,2կմ/ 1/3600ժ=40 320կմ/ժ
V(կմ/ժ, մ/վ)-?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V3=16,7կմ/վ=16,7*1000մ/վ=16 700մ/վ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V3=16,7կմ/վ=16,7կմ/ 1/3600ժ=60 120կմ/ժ

115.

V1=2700կմ/ժ . . . . . . . . . . . . . . . V1(մ/վ)=2700կմ/ժ*1000մ:3600ժ=750մ/վ

V2=715մ/վ

750մ/վ>715մ/վ

116.

V1=15մ/վ . . . . . . . . . . . . . . . V2(մ/վ)=72կմ/ժ*1000մ:3600ժ=20մ/վ

V2=72կմ/ժ

V2>V1

դելֆին>նապաստակ

117.

t=5ժ 30ր=5,5ժ . . . . . . . . . . . . . . . V=99կմ:5,5ժ=18կմ/ժ

S=99կմ

___________

V=?

118.

t=3ժ . . . . . . . . . . . . . . . V=20:3=6,6կմ/ժ

S=20կմ

_______________

V=?

119.

S=20կմ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vh=20կմ : 5ժ=4կմ/ժ

tհ=5ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vձ=20կմ : 2ժ=10կմ/ժ

tձ=2ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vտ=20կմ : 0,37ժ =54կմ/ժ

tտ=22ր=0,37ժ . . . . . . . . . . . . Vի=20կմ : 0,02ժ =1000կմ/ժ

tի=1,4ր=0,02ժ

_______________

V=?

120.

t=22ժ-17ժ=5ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V=51 000կմ:5ժ=10 200կմ/ժ

S=152 000կմ-101 000կմ=51 000կմ

__________

V=?

121.

t=30վ=0,008ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . .S=72կմ/ժ*0,008ժ=0,576կմ

V=72կմ/ժ

_______________

S=?

122.

t=1ր=0,02ժ . . . . . . . . . . . . . . . . . .S=850կմ/ժ*0,02ժ=17կմ

V=850կմ/ժ

___________________

S=?

123.

S=15կմ=15000մ . . . . . . . . . . . . . . . . . .t=15 000մ:0,5մ/վ=30 000վ

V=0,5մ/վ

_________________

t=?

124.

Vվ.ա.=5մ/վ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t=300մ:5մ/վ=60վ

Vբ.տ.=0,8սմ/վ=0,008մ/վ . . . . . . . . . . . . . . S=0,008մ/վ*60վ=0,48մ=48սմ

————————————

S=?

t=?

125.

t1=5ր . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V=600մ/5ր=120մ/ր

S=600մ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S=120մ/ր*30ր=3600մ

t2=0,5ժ=30ր

_______________

S=?