Գրականություն Տնային աշխատանք

 1. Ի՞նչ կարևոր դաս քաղեցիր ստեղծագործությունից:
  Ամեն մի խնդիր կարելի է լուծել այլ կերպ և միևնույնն է լավացնել կյանքը:
 2. Դու ի՞նչ վերնագիր կընտրեիր ստեղծագործության համար:
  Զարդարված Ճանապարհ
 3. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն ջրավաճառն ու կուժը:
  Ջրավաճառը ամեն ինչում կարող է լավը տեսնել, իսկ կուճը բարի և շատ շնորհակալ է:
 4. Մգեցված բառերը կազմության առումով ի՞նչ ընդհանրություն ունեն: Նմանատիպ մի քանի բառ էլ դու փորձիր գտնել:

Ջրավաճառ, մետաղադրամ, լուսաբաց բառերը բարդ են և կազմված են երկու արմատից և ա հոդակապից:

Նման բառերն են՝ լրաբեր, հանքաքար, քաղաքապետ

Պատմություն Հարցեր

Ամփոփումների շարք

Նշել փաստեր հեթանոսական կրոնի մասին։

Հայոց լեզվում “հեթանոս” անվան ծագումնաբանությունն կապ ունի հունարենի հետ, որի արմատն է հանդիսանում հունարեն “էթնոս” բառը, որը հայերեն կթարգմանվի “ազգային”։ Այն, ըստ էության, արտահայտում է հենց այդ կրոնափիլիսոփայության տարածման բնույթը։

Համաձայն Հին կտակարանի՝ հրեաները Եգիպտոսում պատժվեցին նրա համար, որ հեթանոս էին․ «նրանք հակառակուեցին ինձ, ես էլ նրանց հակառակուեցի բարկութեամբ եւ ոչնչացրի նրանց իրենց թշնամիների երկրում։ Այնժամ պիտի ամաչի նրանց հեթանոս սիրտը, եւ իրենք պիտի զգան իրենց գործած մեղքերի ծանրութիւնը»:

Լինելով ամենանախնական կրոնական ուղղությունը, Հեթանոսությունը ընդունում է, որ իրեն հաջորդող կրոնները՝ Քրիստոնեությունը և այլն, կեղծ կրոններ են։

Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ուներ Տրդատ 3-րդ Մեծը Քրիստոնեական կրոնքի նկատմամբ 301-ից առաջ և հետ։

Կեսարիայից վերադառնալուց հետո նորընտիր կաթողիկոսը Արածանի գետում մկրտում է Տրդատ թագավորին և արքունիքին, ապա Տրդատ Գ մեծի հետ ձեռնամուխ է լինում Էջմիածնի Մայր տաճարի կառուցմանը։ 301 թվականին քրիստոնեությունը հռչակվում է Մեծ Հայքի պետական կրոն։

Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորիչը։

Սուրբ Գրիգորը Հայաստանի լուսավորիչ և Ամենայն հայոց առաջին կաթողիկոսն էր: Նա է առաջին անգամ ընդունել Քրիստոնեությունը:

Թեստային հարցեր

1) Ո՞ր ծովի ափին էր գտնվում Կիլիյան Հայաստանը։ 

ա․Միջերկրական ծովի ափին, բ․ Սև ծովի ափին 

2) Ո՞վ էր Կլիկյան Հայաստանի առաջին թագավորը՝  

ա․ Մլեհ, բ․Լևոն 2-րդ 

3) Ի՞նչ է ստեղծել Սմբատ սպարապետը։ 

ա․ Բանակ, բ․ Դատաստանագիրք 

4) Նշվածներից ո՞րն է Կիլիկյան Հայաստանի բերդերից։ 

ա․Կոռիկոս բ․Ամբերդ 

5) Ո՞վ էր Կիլիկյան Հյաստանի առաջին իշխանը։ 

ա․ Ռուբեն Ա, բ․ Թորոս 2-րդ

Հանրահաշիվ Դասարանական և Տնային աշխատանք

Դասարանում՝ 409, 410ա, 412ա, 413ա, 415ա

Տանը՝ 410բ, 412բ, 413բ, 415բ, 414

1 կգ-2 1/2 կգ

x-4000 կգ

x=1*4000:2 1/2=1600=1տ 600կգ

ա) 60ժ-2400վ

2400:30=80կմ/ժ

բ) 60:60=1 կմ

1:50=1/50ժ=60/50ր=6/5ր=1 1/5ր=1ր 12վ

ա) 6-4

27-x

x=4*27:6=18

բ) 6-4=2

6 մանրակ-1 ժամ

2-1/3 ժամ

1/3 jժամ-20 րոպե

60+20=80 րոպե=1 ժամ 20 րոպե

ա) 10*3=30

բ) 2*60=120

120:3=40ր

18*6=108

108:9=12 օր

ա) 5 օր-6 հոգի

3 օր-x

x=6:3*5=2*5=10 ներկարար

բ) 10*2=20

20:4=5

5-2=3

Fortune Telling

Reading Tea Leaves

Some people say that you can predict the future by reading tea leaves from your tea cup. To do this, make a pot of tea. Then pour the tea into the cup. Make sure some tea leaves fall into the cup too. Empty the cup so that the tea leaves are still at the bottom. The position and shape of the leaves in the cup will tell you about you future!

Yes, You Can Read Tea Leaves - Garden Collage Magazine

Սովորող սովորեցնող Առողջագիտական դաս

 1. Արագ թարթել, աչքերը փակել և հանգիստ նստել, մինչև 5-ը դանդաղ հաշվել: Կրկնել 4-5 անգամ:
 2. Ամուր փակել աչքերը (հաշվել մինչև 3-ը), բացել և նայել հեռուն (հաշվել մինչև 5-ը): Կրկնել 4-5 անգամ:
 3. Աջ ձեռքը պարզել առաջ: Առանց գլուխը շարժելու աչքերով հետևել պարզած ձեռքի շարժումներին` աջ, ձախ, վերև, ներքև:
 4. Ձեռքը պարզել առաջ նայել հաշվելով 1-4-ը, հետո հայացքը ուղղել հեռուն, հաշվել 1-4-ը: Կրկնել 4-5 անգամ:

Աչքերը շրջանաձև դանդաղ պտտել աջից ձախ 3-4 անգամ,հետո` ձախից աջ, թուլացնելով ակնագնդի մկանները նայել հեռուն 1-6-ը հաշվելով: Կրկնել 1-2 անգամ

տեսաֆիլմ

Հայոց լեզու Դասարանական աշխատանք

 • Կատարում ենք առաջադրանքները:
  1. Վերաբերականները խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
   • Բարեբախտաբար (զգացողական), արդարև (հաստատական), անշուշտ (հաստատական), միայն (սահմանափակման), ահավասիկ (ցուցական), ի դեպ (զիջական), անպատճառ (հաստատական), ահա (ցուցական), անպայման (հաստատական), իսկապես (հաստատական), իրոք (հաստատական), հիրավի (հաստատական), ո՛չ (ժխտական), չէ՛ (ժխտական), գուցե (երկբայական), երևի (երկբայական), իմիջիայլոց (զիջական), թերևս (երկբայական), կարծեմ (երկբայական), կարծես (երկբայական), միգուցե (երկբայական), այնուամենայնիվ (զիջական), մի՞թե (երկբայական), արդյոք (երկբայական), երանի զգացական), ցավոք (զգացական), նույնիսկ (սաստկական), մանավանդ (սաստկական), մինչև իսկ (սաստկական), գեթ (սահմանափակման), լոկ (սահմանափակման), գոնե (սահմանափակման), կարծես թե (երկբայական), սոսկ (սահմանափակման), միայն թե (սահմանափակման), անկասկած (հաստատական), հապա (կամային), մի (կամային), համենայն դեպս (զիջական), այսուհանդերձ (զիջական)։
  2. Տրված մակբայները բաժանի՛ր իմաստային չորս խմբերի:
   • Դեմ առ դեմ, կամաց-կամաց, առավոտյան, շատ-շատ, քիչ, երեկ, արագ, բարեկամաբար, օրեցօր, հեռու, կիսով չափ, նախօրոք, լրջորեն, ամենուր, տեղ-տեղ:

    Դեմ առ դեմ-տեղի
    կամաց-կամաց-ձևի
    առավոտյան-ժամանակի
    շատ-շատ-չափ ու քանակ
    քիչ-չափ ու քանակ
    երեկ-ժամանակի
    արագ-ձևի
    բարեկամաբար-ձևի
    օրեցօր-ժամանակի
    հեռու-տեղի
    կիսով չափ-չափ ու քանակի
    նախօրոք-ժամանակի
    լրջորեն-ձևի
    ամենուր-տեղի
    տեղ-տեղ-տեղի
  3. Ընթերցում ենք տեքստն ու քննարկում մեզ ծանոթ խոսքի մասերի առանձնահատկությունները:
   • Ուզո՞ւմ եք տեսնել, թե մարդկանց ստեղծած սարքավորումներն ու մեքենաներն ինչպե՛ս են փոխվելու: Նստենք ժամանակի մեր մեքենան, երկու կամ երեք դար առաջ գնանք: Ահա մեր առջև գեղեցիկ ու լայն մի փողոց է: Փողոցի կողքի թմբերը ծածկված են գույնզգույն ծաղիկներով կամ գորգով: Երկնքում պայծառ ու լուսավոր մի ամպ է թրթռում: Պարզում ենք, որ դա արհեստկան արև է: Մարդիկ դրանով կարգավորում են Երկրի կլիման, որպեսզի իրենց կյանքը կախված չլինի բնության քմահաճությունից: