Daily Archives: 16.05.2021

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Ձևաբանորեն վերլուծում ենք նախադասությունները:

 1. Գրադարանի մոտ սպասում էր ընկերոջը, որպեսզի նրա հետ գնար մարզասրահ:

  Գրադարանի(գոյական, իրանիշ, եզակի, անշունչ, հասարակ, նյութական, սեռական հոլով, ի արտաքին հոլովման) մոտ(կապ, ետադրություն, անիսկական, սեռական հոլով) սպասում էր(բայ, դիմավոր, սահմանականի անկատար անցյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, չեզոք սեռ, պարզ, բաղադրյալ, ե լծորդություն, դրական խոնարհում) ընկերոջը(գոյական, անձնանիշ, եզակի, շնչավոր, հասարակ, նյութական, հայցական հոլով, ոջ արտաքին հոլովման), որպեսզի(շաղկապ, ստորադասական, մենադիր) նրա(դերանուն, անձնական) հետ(կապ, ետադրություն, իսկական) գնար(բայ, դիմավոր, ըղձական անցյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, չեզոք սեռ, պարզ, ա լծորդություն, պարզ, դրական խոնարհում) մարզասրահ(գոյական, իրանիշ, եզակի, անշունչ, հասարակ, նյութական, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման):
 2. Ես հաստատ այդքան չէի դիմանա. գնացի, որ օգնեմ նրանց:

  Ես(դերանուն, անձնական) հաստատ(վերաբերական, հաստատական) այդքան(դերանուն, ցուցական) չէի դիմանա(բայ, դիմավոր, ենթադրական անցյալ, անցյալ, առաջին դեմք, եզակի թիվ, չեզոք սեռ, ածանցավոր, սոսկածանց, ա լծորդություն, ժխտական). գնացի(բայ, դիմավոր, անցյալ կատարյալ, անցյալ, առաջին դեմք, եզակի թիվ, չեզոք սեռ, պարզ, ա լծորդություն, դրական), որ(շաղկապ, ստորադասական, մենադիր) օգնեմ(բայ, դիմավոր, ըղձական ապառնի, ապառնի, առաջին դեմք, եզակի թիվ, ներգործական սեռ, պարզ, ե լծորդություն, պարզ, դրական խոնարհում) նրանց(դերանուն, անձնական, հոգնակի թիվ):
 3. Երեկոյան միայն նրա ծիծաղն էր լսվում:

  Երեկոյան(մակբայ, ժամանակի) միայն(վերաբերական, սահմանափակման) նրա(դերանուն, անձնական, սեռական հոլով) ծիծաղն(գոյական, իրանիշ, եզակի թիվ, անշունչ, հասարակ, վերացական, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման) էր լսվում(բայ, անդեմ, կախյալ, անկատար, դրական խոնարհում, ե լծորդություն, չեզոք սեռ, կրավորական):
 4. երեք երեխաների հետ հասցնում էր ամեն ինչ. աշխատում էր, սովորում, մաքրում ու պատրաստում:

  Երեք(թվական, քանակական) երեխաների(գոյական, անձնանիշ, հոգնակի թիվ, շնչավոր, հասարակ, նյութական, սեռական հոլով, ի արտաքին հոլովման) հետ(կապ, ետադրություն, իսկական, սեռական հոլով) հասցնում էր(բայ, դիմավոր, սահմանական, անկատար անցյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, ներգործական սեռ, պարզ, ե լծորդություն, բաղադրյալ, դրական խոնարհում) ամեն ինչ(դերանուն, անորոշ). աշխատում էր(բայ, դիմավոր, սահմանական, անկատար անցյալ, անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, ներգործական սեռ, պարզ, ե լծորդություն, բաղադրյալ, դրական խոնարհում), սովորում(բայ, անդեմ, կախյալ, անկատար, դրական խոնարհում, ե լծորդություն, ներգործական սեռ, պարզ), մաքրում(բայ, անդեմ, կախյալ, անկատար, դրական խոնարհում, ե լծորդություն, ներգործական սեռ, պարզ) ու(շաղկապ, համադասական, մենադիր) պատրաստում(բայ, անդեմ, կախյալ, անկատար, դրական խոնարհում, ե լծորդություն, ներգործական սեռ, պարզ):