Daily Archives: 16.04.2020

Distance learning Homework April 13-17

APRIL 13-17

THE GIRL WHO LIVED WITH GAZELLES

There was once a young girl who lived with her father in the city.

The father went away on a business trip. When he came back, the city’s priest, who was a bad man, told him an evil lie about the girl. Though the lie was not true, the father believed the priest and banished the girl to the desert. “Banished” means sent away forever.

A man

In the desert, the girl was adopted (taken care of) by a herd (group) of gazelles. A “gazelle” is a kind of animal similar to a deer or horse. She lived with the gazelles for many years.

A gazelle

One day, a handsome prince came by and saw the girl. The two fell in love and got married. Together, they had a son.

However, the prince’s advisor was jealous of the love between the prince and the girl. Because of this, he stole the baby. The girl was so upset and frightened (scared) that she ran away to a village nearby. There she wore a man’s cloths and found work.

Many years later, the village was holding a hunting competition. The girl’s father, the priest, the prince, and the advisor were all there. The girl recognized them (knew who they were), but they did not recognize her.

At the competition, the girl stood up and told her life story to the crowd.

Everyone immediately recognized her. They understood she was telling the truth! The girl, the prince, and her father were all happily reunited (brought together again). The priest and advisor were banished to prison.

They soon learned that the son who had been stolen was actually living in the village. The girl and her husband, the prince, were then reunited with their son.

The prince was so happy that he passed a law that said that hunters could not hunt (kill) gazelles. From that day on, the gazelles were protected from harm.

 

EXERCISES

VOCABULARY QUESTIONS

 1. What does “insight” mean?
 2. a) understanding
 3. b) view
 4. c) look at
 5. d) listen to
 6. What does “theme” mean?
 7. a) story
 8. b) idea that repeats itself
 9. c) feature
 10. d) family
 11. What does “banished” mean?
 12. a) brought home
 13. b) found to be lying
 14. c) send away forever
 15. d) found to be telling the truth

GRAMMAR QUESTIONS

 1. From these stories, listeners can learn _________ lot about Morocco.
 2. a) a
 3. b) the
 4. c) an
 5. d) that
 6. Many Moroccan folk stories _________ similar themes.
 7. a) have
 8. b) had
 9. c) had had
 10. d) will have
 11. The father went away _________ a business trip.
 12. a) in
 13. b) at
 14. c) on
 15. d) to

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Ապրիլի 16

 1. Սխալ կազմված ժխտական ձևերն ուղղի´ր:

Երեկո չի: Մութը չի տիրել ու չի ծածկել ոչինչ:

Երեկո չէ: Մութը չի տիրել ու չի ծածկել ոչինչ:

Սամվելը չի ճեմում գեղեցիկ կահավորված ընդունարանում:

Սխալ չկա

Առաստաղից կախված ջահը բոլորովին չի լուսավորում սենյակը:

Սխալ չկա

Տան­տիրոջ քայլվածքն անհանգիստ չի:

Տան­տիրոջ քայլվածքն անհանգիստ չէ:

Նա միայնակ չի իր առանձնատանը:

Նա միայնակ չէ իր առանձնատանը:

Հանկարծ դուռը չի բացվում:

Սխալ չկա

Ներս մտնողն ընկերը չի:

Ներս մտնողն ընկերը չէ:

Բավական չի՞ սպասեցնեք մարդկանց:

Բավական չէ՞ սպասեցնեք մարդկանց:

 

 1. Ընդգծված նախադասությունը (հեղինակի խոսքը) գրի´ր՝

ա) ուրիշի ուղղակի խոսքից առաջ,

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,- ես ընտելացած չեմ:

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ,- պատասխանեց  աղվեսը:

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, -քեզ արգելում եմ հորանջել:

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել, քեզ արգելում եմ հորանջել,- ասաց թագավորը:
բ) ուրիշի ուղղակի խոսքից հետո:

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,- ես ընտելացած չեմ:

Աղվեսը պատասխանեց․

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ:

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, -քեզ արգելում եմ հորանջել:

Թագավորը ասաց․

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել, քեզ արգելում եմ հորանջել: