Daily Archives: 29.04.2020

Առցանց ուսուցում Տեսադաս Ապրիլի 29

 1076 ա,   1078 ա, գ,ե, 1079, 1080 ա, գ, ե, 1083, 1093, 1094

 

  1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100

6,93+1,08=8,01

9,734 + 11,25=20,984

8,01*10=80,01

20,984*100=2098,4

80,01+2098,4=2178,5

 

  1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

X = 0,99 + 0,01=1,00

գ) x – 8,64 = 0

X = 8,64+0=8,64

ե) x – 0,3 = 1

X=0,3+1=1,3

 

  1. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11+2,65+3,8=9,84

 

  1. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք գումարումը.

ա) 4,88+9/10=488/100+9*10/10*10=488/100+90/100=5,78

գ) 65,3+11/10=1,1+65,3=66,4

ե) 0,3+7/10+8,6=9,6

0,3+0,7=1

1+8,6=9,6

 

  1. Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված քառակուսու կողմի երկարությունը։

7,16+7,16+7,16+7,16=28,64

28,64*100=2864,0

2864:4=716

 

  1. Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։ Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Մեծ տուփ կոնֆետների քանակը X       800

փոքր տուփ` 12-X       500

800*X+500*(12-x)=6900

800x+6000-500x=6900

300x=6900-6000

300x=900

X=900:300=3 մեծ տուփ

12-3=9 փոքր տուփ

 

  1. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %­ը և վարունգի 20 %­ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2 տ=2000 կգ

2000*40:100=800 կգ Կաղամբ

800*20:100=160 կգ վարունգ

800-160=640 անգամ

Կաղամբը ավելի շատ