Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:

Երկրագնդում վայրի կենդանիների (բնաջնջում) բնաջնջումը շարունավում է: Դա (կասեցնել) կասեցնել շատ
դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչ-որ (նշաններ) նշաններ: Մարդկանց մեջ հետզհետե
արթնանում է այն (միտք) միտքը, որ առանց կենդանիների իրենց (կյանք) կյանքն անգույն ու անհրապույր
կլինի: Այդ մասին (խոսք) խոսք կարող են ասել այն (որորդներ) որսորդները, որոնք (զենք) զենքը փոխարինել են
լուսանկարչական ապարատով: Նրանք (ուժեր) ուժեր ու (ժամանակ) ժամանակ չեն խնայում, ժամեր
շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ (դեպք) դեպք դիտելու համար:

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

1-ից մինչև 12

1) (x+2)*5=5x+10

2) 6(3y-4)=18y-24

3) (2m+3n)*7=14m+21n

4) c(2a+5b)=2ac+5bc

5) -4a(3b-2a)=-12ab+8a2

6) (-5+3y)*2x=-10x2+6xy

7) (3a-4b+5c)*(-2)=-6a+8b-10c

8) x3(x2+x-2)=x5+x4-2x3

9) (3y2+4y-1)*(-5y6)=-15y8-20y7+5y6

10) 4a3(2a2-5a-3)=8a5-20a4-12a3

11) (-4z5+2z2-10z)*2z3=-8z8+4z5-20z4

12) (-6x3y2)(4x5-5y4)=-24x8y2+30x3y6