English Homework

Սովորողները ներկայացնում  են իրենց ընտանիքի սեբաստացիներին` սովորող, աշխատող` հին և նոր, հարցազրույցներ վերցնում, ֆիլմեր պատրաստում:

I have a brother. He is 9 years old. He studies in Northern school in forth class. He is a Sebastian. He came from 51 school. I came from there too. We don’t like to study there. It is so boring, but in this school it is so interesting to study and work by computers make it easier. We like this school from all heart. We are proud to be Sebastian.