Կենսաբանություն Տնային աշխատանք

Աշխարհագրություն Տնային աշխատանք

Աշխարհի պետությունների խմբավորումը

Դասի հղումը

1. Նշել տարածքով ամենախոշոր 15 երկրները

2. Նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները: Առանձնացնել այն երկրները, որոնք և տարածքով են խոշոր և բնակչությամբ:

Տարածքով և բնակչությամբ խոշոր

Բնակչության թվով խոշոր

3. Նշեք 5 սահմանադրական և 5 բացարձակ միապետություններ

Սահմանադրական

Բացարձակ

4. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է, նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է: 

Բարենպաստ

Անբարենպաստ

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք

Սխալները գտի՛ր և ճշտի՛ր:

 • Օրվա մեջ քսան սիգարետներ ծխողն ամեն տարի ավելի քան հարյուր տասնյոթ հազար քառակուսի սանտիմետր թուղթ ծուխ ու մոխիր է դարձնում: Այդքան թուղթը բավական է երեք հարյուր էջեր ունեցող մի գիրք հրատարակելու համար:
 • Մի անգամ տասնվեց տղա բաժանվեցին երկու խմբի:
 • Իրար ետևից յութանասունհինգ բառեր թելադրվեց:
 • Այդ բժիշկի երեսունհինգ վիրահատությունն էլ հաջող են անցել:
 • Հիսունչորս հոյակապ նկարներով այդ գիրքը շատ հին էր:
 • Հավաքվածներից ամեն մեկը երեքական լեզու գիտեր:
 • Ջութակահարներից ամեն մեկը հինգական մեղեդի նվագեց:
 • Սենյակներում սեղանները շարված էին երեքական-երեքական:
 • Օրվա մեջ քսան ծխախոտ ծխողներն ամեն տարի ավելի քան հարյուր տասնյոթ հազար քառակուսի սանտիմետր թուղթ, ծուխ ու մոխիր է դարձնում: Այդքան թուղթը բավական է երեք հարյուր էջ ունեցող մի գիրք հրատարակելու համար:
 • Տասնվեց տղա բաժանվեցին երկու խմբերի:
 • Իրար հետևից յոթանասունհինգ բառեր թելադրվեց:
 • Այդ բժշկի երեսունհինգ վիրահատություններն էլ հաջող են անցել:
 • Հիսունչորս հոյակապ նկարներով այդ գիրքը շատ հին է:
 • Հավաքվածներից ամեն մեկը երեք լեզու գիտեր:
 • Ջութակահարներից ամեն մեկը հինգ մեղեդի նվագեց:
 • Սենյակներում սեղանները շարված էին երեք-երեք:

Երկրաչափություն Դասարանական աշխատանք

ա) AO=OB

<OAB=<OBC

<AOD=<COB, որովհետև հակադիր են

∆AOD=∆COB, ըստ երկրորդ հայտանիշի

ա) <1=<2

<3=<4

BC=AD

AC ընդհանուր է

∆ABC=∆CDA ըստ երկրորդ հայտանիշի

բ) AD=19սմ

CD=11սմ

AB=?

BC=?

BC=AD=19սմ

AB=CD=11սմ

<ADB=<ADC

<BAD=<DAC

AD ընդհանուր է

∆ABD=∆ADC ըստ երկրորդ հատկանիշի

BD=CD

Русский Классная работа

5.Напишите предложения, используя данные слова.
1. Я, учиться, институт. 2. Писать, я, письмо, друг, сейчас. 3. Вчера, купить, Нина, брат, часы. 4. Театр, центр, находиться. 5. Подруга, ездить, моя, Англия. 6. Виктор, новый, есть, компьютер. 7. Отец, 62, год. 8. Юрий, работать, поликлиника. 9. Подруга, я, рассказывать, где, быть, она, вчера.

 1. Я учусь в институте. 2. Я пишу сейчас письмо другу. 3. Вчера Нина купила брату часы. 4. Театр находиться в центре. 5. Моя подруга ездит в Англию. 6. У Виктора есть новый компьютер. 7. Отцу 62 года. 8. Юрий работает в поликлинике. 9. Подруга рассказала мне где она была вчера.

6. Напишите предложения, используя союзы потому что и поэтому.
1. Анаит  живёт в Москве недавно, … она плохо знает город. 2. Антон купил подарок сестре, … у неё будет день рождения. 3. Я должен много заниматься. … я хочу хорошо знать русский язык. 4. У Иры нет ручки, … она не может писать письмо. 5. Джон должен пойти в поликлинику к врачу, … он плохо себя чувствует. 6. Мы должны позвонить другу, … он ждёт нас. 7. Ира была занята, … она не ходила в гости к подруге. 8. Мой брат хочет учиться в университете, … он много занимается.

 1. Анаит живет в Москве недавно, поэтому она плохо знает город. 2. Антон купил подарок сестре, потому что у нее будет день рождения. 3. Я должен много заниматься. Потому что хочу хорошо знать русский язык. 4. У Иры нет ручки, поэтому она не может писать письмо. 5. Джон должен пойти в поликлинику к врачу, потому что он плохо себя чувствует. 6. Мы должны позвонить другу, потому что он ждет нас. 7. Ира была занята, поэтому она не ходила в гости к подруге. 8. Мой брат хочет учиться в университете, поэтому он много занимается.