Hometask for 17.03.23

NEF Student’s Book Reading slide 105, Murder mysteries, read the story, and answer the question on slide 103 in a written form.
Grammar slide 144 7B a,b

a. 1. You don’t take sugar in your coffee, do you?
2. They’re on holiday this week, aren’t they?
3. He can’t be serious, can he?
4. She eats meat, doesn’t she?
5. You won’t be late, will you?
6. She was married to Tom Cruise, wasn’t he?
7. We’ve seen this film before, haven’t we?
8. You didn’t tell anybody, did you?
9. You would like to come, wouldn’t you?
10. It’s hot today, isn’t it?

b. 1. Do you know where they live?
2. Can you tell me if there is a bank near here?
3. Do you know where I can buy some stamps?
4. Can you tell me if this bus goes to the castle?
5. Do you know what time the shops open?
6. Could you tell me where the toilets are?
7. Do you know if Susan is at work today?
8. Do you know if Milan won last night?
9. Can you remember where we parked the car?
10. Could you tell me what the time is?

Լաբորատոր  փորձեր՝  <<Աղաթթվի  քիմիական  հատկությունները>>

Լաբորատոր  փորձեր՝  <<Աղաթթվի  քիմիական  հատկությունները>>

Փորձ  1.   Հայտանյութերի ( մեթիլնարնջագույն, լակմուս, ֆենոլֆտալեին)  գույնի  փոփոխությունը  թթվային  միջավայրում:

Փորձ  2.   Ցինկի  քլորիդի  ստացումը`տեղակալման  ռեակցիայի   օգնությամբ` ցինկի  և  աղաթթվի  փոխազդեցությամբ: Գրեք  Ձեր  կողմից  իրականացրած  ռեակցիայի  հավասարումը  և  որոշեք.

ա) ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի  զանգվածը (գ)
բ) անջատված  ջրածնի  ծավալը ( լ, ն.պ. ),եթե  փորձի  համար  վերցրել  եք   m գ  մետաղ:

2H2 + O2 → 2H2O + Q
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Al + 6HCl → 2AlCl5 + 3H2
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Այրման ռեակցիա. 2H2 + O2 → 2H2O + Q

Փորձ  3.   Իրականացրեք   չեզոքացման  ռեակցիա   նատրիումի  հիդրօքսիդի  և  աղաթթվի    միջև: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիայի  հավասարումը և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի՝ նատրիումի   քլորիդի  զանգվածը (գ), եթե փորձի  համար  օգտագործել  եք  նատրիումի  հիդրօքսիդի  10 գ  10%-անոց լուծույթ:

Փորձ  4.    Իրականացրեք   փոխանակման   ռեակցիա   նատրիումի  հիդրոկարբոնատի(խմելու սոդա)  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը  և  հաշվեք  ռեակցիան  իրականացնելու  համար անհրաժեշտ  նատրիումի  հիդրոկարբոնատի զանգվածը, որպեսզի  ռեակցիայի  հետևանքով  անջատվի  0,05  մոլ   ածխաթթու  գազ: