Հայոց լեզու Տնային աշխատանք 19.05.2022

Կետադրում ենք համր տեքստը:

Նրա հայրենիքը եղել է բարձրաբերձ Սասունը՝ այդ խուլ երկրի ամենախուլ անկյունը, որտեղ ձորերը դառնում են կիրճեր, խորունկ խավարչտին լեռնագագաթները՝ ապառաժներ՝ լերկ, ժանտատեսիլ: Տաք կիրճերում, լեռնային կարկաչուն վտակների՝ զմրուխտ կանաչով ծածկված ափերին գալարվում էր վայրի խաղողը, և նրա որթը մագլցում էր բրոնզագույն ժայռերի վրա: Աճում էր վայրի հոնը, երբեմն թուզը՝ քաղցր, մեղրածոր: Իսկ բարձրերում, որտեղ ցրված էին աղքատ հյուղակները, ցանում էին կորեկ ու վաղահաս ցորեն: Աշնանը՝ բերքահավաքի ժամանակ, մարդիկ արտերը եզրին խարույկ էին վառում, որպեսզի արջերը չտրորեն կորեկը: Երբեմն ընկույզի մեծությամբ կարկուտն է ջարդել այդ տքնաջան մարդու՝ արևից և խորշակից խանձված դեմքը, և ցուրտը սառեցրել է նրա՝ հողից կոշտացած ձեռքերը: Թվում էր՝ մինչև մահ կապրի այդ քարերի վրա, և երբեք չէր ենթադրում, ինչ է սպասվում իրեն: Բայց տակնուվրա անելով մարդկանց միօրինակ առօրյան, պայթեց պատերազմը՝ ահազարհուր ու տևական, և հրացաններ որոտացին՝ վառոդի մահաբերշաունչը տարածելով լեռաշխարհի՝ սարսափից, ցավից ու քաղցից կծկված գյուղերում: Սկսվեց արտագաղթը և մարդիկ՝ մահվան ահը աչքերում, տեղահան եղան՝ բռնելով օտար աշխարհների ճանապարհները: Վերցնելով կնոջն ու աղջկան, Հազրոն՝ ինչպես բունը կորցրած թռչուն, անցավ լեռից լեռ, քարանձավից քարանձավ, և՝ ահը աչքերի մեջ, մի պարզկա օր, միջօրեին հասավ ինչ-որ հարթավայր՝ գաղջ օդով, պղտոր, դեղին գետերով, որոնց մեջ չէին երևում այն ականակիտ առվակները, որ թավալգլոր իջնում էին հայրենի լեռների սառույցով պատված գագաթներից: Լաց եղավ կինը, լաց եղավ և Հազրոն, ու սիրտը թեթևացավ: Ապա՝ սրբելով արցունքը, ուսն առավ աղջկան և քայլեցին առաջ` դեպի անհայտ հեռուները:

Երկրաչափություն 19.05.2022

389, 390, 391

ա)

AC2 = AB2 — CB2 = 289 — 64 = 225

AC = √225 = 15

sinA = 8/17

cosA = 15/17

tgA = 8/15

sinB = 15/17

cosB = 8/17

tgB = 15/8

բ)

AB2 = AC2 + CB2 = 400 + 441 = 841

AB = √841 = 29

sinA = 21/29

cosA = 20/29

tgA = 21/20

sinB = 20/29

cosB = 21/29

tgB = 20/21

գ)

AB2 = AC2 + CB2 = 4 + 1 = 5

AB = √5

sinA = 1/√5 = √5/5

cosA = 2/√5 = √10/5

tgA = 1/2

sinB = 2/√5 = √10/5

cosB = 1/√5 = √5/5

tgB = 2/1

դ)

CB2 = AB2 — AC2 = 625 — 576 = 49

CB = √49 = 7

sinA = 7/25

cosA = 24/25

tgA = 7/24

sinB = 24/25

cosB = 7/25

tgB = 24/7

ա)

tg∝ = 1/2 = AC/BC

բ)

tg∝ = 3/4 = AC/BC

գ)

cos∝ = 0,2

դ) cos∝ = 2/3

ե) sin∝ = 1/2

զ) sin∝ = 0,4

ա)

բ

գ

դ

Русский язык | Классная работа 19.05.2022

Упражнение 1. Замените прямую речь косвенной.


А) 1. Я сказал Павлу: «У меня есть два билета в театр».

Я сказал Павлу, что у меня есть 2 билета в театр.

2. Он сказал мне: «Я уже видел этот спектакль».

Он сказал мне, что уже видел этот спектакль.

3. Анна написала своим родителям: «Я скоро приеду домой».

Анна написала своим родителям, что скоро приедет домой.

4. Родители ответили ей: «Мы давно ждѐм тебя».

Родители ответили ей, что давно её ждут.

5. Мой брат позвонил мне и сказал: «Вечером я буду у тебя».

Мой брат позвонил мне и сказал, что вечером будет у меня.

6. Миша написал отцу: «Я сдал все экзамены».

Миша написал отцу, что сдал все экзамены.

7. Я сказал сестре: «Ты должна посмотреть этот фильм».

Я сказал сестре, что она должна посмотреть этот фильм.

8. Она ответила мне: «Я уже смотрела его».

Она ответила мне, что уже смотрела его.

Б) 1. Андрей сказал нам: «Завтра у нас в клубе будет концерт».

Андрей сказал нам, что завтра у них в клубе будет концерт.

2. Друзья сказали ему: «Мы хотим пойти на этот концерт».

Друзья сказали ему, что они хотят пойти на этот концерт.

3. Он ответил нам: «В кассе уже нет билетов».

Он ответил нам, что в кассе уже нет билетов.

4. Мы сказали ему: «Ты должен помочь нам купить билеты».

Мы сказали ему, что он должен помочь нам купить билеты.

5. Мой товарищ сказал мне: «Я не видел этот фильм».

Мой товарищ сказал мне, что он не видел этот фильм».

6. Я сказал ему: «У меня есть лишний билет».

Я сказал ему, что у меня есть лишний билет.

7. Он сказал мне: «Мне нужно два билета».

Он сказал мне, что ему нужно два билета.

8. Преподаватель сказал студентам: «Завтра вы начнѐте читать новый рассказ».

Преподаватель сказал студентам, что завтра они начнут читать новый рассказ.

9. Студенты ответили: «У нас в книге нет этого рассказа».

Студенты ответили, что у них в книге нет этого рассказа.

10. Преподаватель сказал им: «Вы можете взять этот рассказ в библиотеке».

Преподаватель сказал им, что они могут взять этот рассказ в библиотеке.