Շփման ուժ:Դադարի շփում:Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Քննարկվող հարցեր.

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Օրինակներ՝ քայլք, լող, թռիչք, շիշ բռնելը և այլն:

2.Ինչով է պայմանավորված շփումը

Հպվող մարմինների մակերևույթների միջև առաջացող և իրար նկատմամբ նրանց շարժումը խոչընդոտող ուժը կոչվում է շփման ուժ:

3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Սահքի շփման ուժ, դադարի շփման ուժ, գլորման շփման ուժ:

4.Օրինակներով ցույց տալ, որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

Սեղանի վրա՝ թեք շշի գլորում և ափսեի սահում:

5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

Քշող մեքենան արգելակել և խուսափել վթարից, բռնել ձեռքերում իրեր, քսուքը շփել

6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

Կոշիկի մաշվելը, մեքենայի ակերի մաշվելը

7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

Ողորկության աստիճանից և նյութից:

8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

Մարմնին քսել յուղ, քսուք:

9.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

Ինքնաթիռ՝ ձգողական ուժ և շփման ուժ:

 Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 75-ից մինչև էջ 79-ը։

Հանրահաշիվ Դասարանական աշխատանք

673-677

ա) x=324*3/4=972/4=243

բ) x*3/4=324

x=324:3/4=1296/3=432

գ) 180/450=2/5

ա) x*2/5=600*3/5

x*2/5=360

x=360:2/5

x=1800/2

x=900

բ) x*0,6=120*0,1

x*0,6=12

x=12:0,6

x=20

ա) 400*0,13=52

բ) x*0,3=999

x=999:0,3

x=3330

ա) 40*13:100=5,2

բ) 100*24:12=200

գ) 360*100:480=75

ա) 250*2/5=500/5=100

250-100=150

բ) 300*4/15=1200/15=80

300+80=380